Neidio'r llywio
 

Termau ac Amodau

 

Pwysig

Ddylech ddarllen y termau a’r amodau cyn denfyddio’r wefan yma mewn unrhyw fodd.


Wrth fyned i’r wefan yma, tybier iech bod wedi darllen a derbyn y termau a’r amodau yn gyfangwbl. Os nad ydych yn derbyn a’r amodau a’r termau yma yn gyfangwbl, mae’n rhaid i chi adael y wefanar unwaith ac i fedrwch defnyddio’r wefan bellach.


Fe fydd SLC yn penderfynu fel y mynnwn, os oes yna dorriad o’r termau a’r amodau wedi digwydd drwy eich defnydd o’n safle. Ble mae na dorriad wedi ei wneud, efallai y byddwn yn gweithredu lle bo’r angen.


Os oes gennych unrhyw gwestiwn am unrhyw gynnwys neu weithrediad y wefan yma, cysylltwch gyda webmaster@slc.co.uk


Os oes gennych unrhyw gwestiwn am daliad, ad-daliad o’ch benthyciad myfyriwr neu unrhyw gynnyrch wedi ei weinyddu gan SLC, ewch i’r adran berthnasol ar y wefan sy’n berthnasol i’ch cynnyrch.Manylion Cwmni

Caiff y wefan yma ei weithredu gan SLC. Mae’r SLC wedi ei berchnogi’n llwyr gan Lywodraeth y DU ac mae’n gweithredu o fewn polisi cyswllt wedi ei osod gan Lywodraeth y DU, Gweinidogion yr Alban a’r fframwaith ddeddfwriaethol.

Swyddfeydd Cofrestredig eraill Cwmni Benthyciadau Myfyriwr Ltd

Memphis Building
Lingfield Point
McMullen Road
Darlington
DL1 1RW
Wedi ei gofrestru yn Lloegr Rhif. 2401034.
Rhif Cofrestu TAW. 556 4352 32

Mae manylion am weithrediadau yr SLC wedu eu gosod mewn man arall ar y wefan yma.

Swyddfeydd Eraill yr SLC

Pencadlys

Student Loans Company Limited
100 Bothwell Street
Glasgow
G2 7JD

Swydfa Hillington

Student Loans Company Limited
11 Carnegie Road
Glasgow
G52 4JT

Swyddfa Llandudno Junction

Cyllid Myfyrwyr Cymru
PO Box 211
Llandudno Junction
LL30 9FU

Swyddfa Darlington

Student Loans Company Limited
The Memphis Building
Lingfield Point
McMullen Road
Darlington
Co Durham
DL1 1RWDefnydd Gwaharddiedig

Gallwch ond ddefnyddio ein safle ar gyfer pwrpasau cyfreithlon yn unig.


Ni fedrwch ddefnyddio ein safle:

 • Mewn unrhyw ffordd sy’n torri neu sy’n debygol o dorri unrhyw gyfraith neu rheol lleol genedlaethol neu ryngwladol cymwys.
 • Mewn unrhyw ffordd sy’na anghyfreithlon neu’n ddwyllodrus, neu sydd a ganddo unrhyw bwrpas anghyfreithlon neu ddwyllodrus, bwriad nac effaith.
 • I anfon neu uwchlwytho unrhyw ddeunydd nad ydy’n cydymffurfio gydag ein safonau cynnwys.
 • I drosglwyddo yn ymwybodol unrhyw ddata, anfon neu uwchlwytho unrhyw ddeunydd sy’n cynnwys feirysau, trojan horses, mwydod, bomiau amser, logwyr traw, spyware, adware neu unrhyw raglenni niweidol eraill neu god cyfrifiadur tebyg wedi eu cynllunio’n benodol i effeithio’n wrthynebus ar weithrediad unrhryw feddalwedd neu galedwedd cyfrifiadurol.

Rydych hefyd yn cytuno:

 • I beidio ag atynhyrchu, dyblygu, copio neu ail-werthu unrhyw ran o’n safle a fydd yn mynd yng ngroes i roelau’r termau ac amodau yma.
 • Peidio a myned heb awdurdod, ymyrryd gyda, niwedio neu darfu unrhyw ran o’n safle, unrhyw ddarpar neu rwydwaith ble cedwir ein safle, unrhyw feddalwedd a ddefnyddir i ddarparu’n safle, neu unrhyw gyfarpar neu rwydwaith sy’n perthyn i neu a ddefnyddir gan unrhyw drydedd blaid.
 • Peidio a cheisio defnyddio lled band ormodol a allai sefydlu dyfais o ymosodiad gwasanaethol.


 

Trosglwyddo a storio’r wybodaeth

Gall y wybodaeth a geglir oddi wrthoch neu a ddarparir ganddoch i ni, cael ei drosglwyddo i, neu ei storio mewn, cyrchfan tu allan i’r Ardal Economiadd Ewropeaidd.


Gall hefyd gael ei brosesu gan staff yn gweithio tu allan i’r AEE sy’n gweithio gyda ni neu gydag un o’n darparwyr gwasanaethau. Efallai y bydd staff a darparwyr gwasanaethau felly yn ymwneud a, ymysg pethau eraill gweinyddu’r Cynllun Benthyciad Myfyriwr, casgliad o ad-daliadau a wnaethoch chi ynglyn a’ch Cyfrif Benthyciad Myfyriwr a’r ddarpariaeth o wasanaethau cefnogol i ni. Wrth fynd i’n safle, rydych yn cytuno a’r drosglwyddiad yma, storio a phroesu.


Fe wnawn ein gorau glas i sicrhau bod y wybodaeth a gawn oddi wrthoch neu a ddarparir ganddoch i ni, yn cael ei drin yn ddiogel ac yn unol gyda’n polisi preifatrwydd.


Fe fydd pob data personol yr ydych yn darparu i ni yn cael ei storio ar ein serfwyr diogel neu ar rai y darparwy gwasanaeth ac fe fydd pob trosglwyddiad ad-dalu yn cael ei seiffro.


Yn anffodus, nid yw’r drosglwyddiad o wybodaeth fesul y rhyngrwyd yn hollol ddiogel. Er y byddwn yn gwneud ien gorau i ddiogelu unrhyw ddata personol sydd yn gynwysiedig yn y wybodaeth yr ydym yn casglu oddi wrthych, neu yr ydych yn darparu i ni, ni allwn warantu diogelwch o ddata personol felly yn ystod y trosglwyddiad i’n safle.


O ganlyniad, mae unrhyw drosglwyddiad ar eich menter eich hun. Man y byddwn wedi derbyn unrhyw ddata personol o fewn gwybodaeth a gasglwn oddi wrthych, neu yr ydych yn darparu i ni, fe ddefnyddiwn ddulliau manwl a nodweddion diogewlch i geisio atal mynediad anghyfreithlon. Fe fyddwn yn gorfodi ein darparwyr gwasanaeth mewn modd tebyg.

Defnydd a datgelu gwybodaeth

Os y byddwch yn gwneud taliadau ynglyn a’ch Cyfrif Benthyciadau Myfyriwr gan ddefnyddio ein safle, fe fyddwn yn datgelu gwybodaeth yr ydym yn ei gasglu oddi wrthych, neu yr ydych chi yn darparu i n ii: Worldpay Ltd, P.O. Box 70, 3980 CB Bunnick, Iseldiroedd a Stichting Trusted Third Party Bibit Internet Payments, sefydliad wedi ei chofrestru o dan gyfraith yr Iseldiroedd yn y Siambr Fasnach yn Utrecht o dan rif NL30160208 (a chyfeirir ar y cyd fel Worldpay Ltd o hyn ymlaen).


Mae Worldpay Ltd yn darparu gwasanaeth casglu ad-daliadau i ni. Bydd Worldpay Ltd yn gweithredu fel prosesydd data ar ein rhan yn y cyswllt yma. Bydd Worldpay Ltd yn prosesu’r wybodaeth y byddwch yn darparu ar ein rhan dim ond i brosesu’r gronfa a gasglwyd sy’n berthnasol i’ch cyfarwyddyd ad-daliad.


Ni fydd Worldpay Ltd yn pasio’r wybodaeth a ddarparwn i unrhyw drydedd blaid, heb law sefydliad ariannol sy’n trefnu’r dull ad-daliad a ddewisir ar eich rhan.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â hyn, argymhellwn i chi archwilio polisi priefatrwydd Worldpay Ltd.
Safonau Cynnwys

Mae’r safonau cynnwys yn berthnasol i’r holl wybodaeth yr ydych yn ei ddarparu i ni (gwybodaeth). Mae’n rhaid i chi gydymffurfio gyda nawr y safonau canlynol yn ogystal â’r llythyr. Mae’r safonau yma yn berthnasol i’r holl wybodaeth yr ydych yn ei ddarparu i ni, yn gyfan neu’n rhannol.


Mae’n rhaid i’r wybodaeth:


 • Fod yn wir ac yn gywir ym mhob cyswllt.
 • Cydymffurfio gyda chyfraith cymwys yn y DU ac mewn unrhyw wlad lle ei postiwyd.

Ni ddylai’r wybodaeth:

 • Fod yn debygol o dwyllo unrhyw berson
 • Cael ei wneud mewn torriad o unrhyw ddyletswydd cyfreithlon sydd arnoch i drydydd blaid, megis dyletswydd cytundebol neu ddyletswydd o ymddiriedaeth.
 • Cyflwyno unrhyw weithgaredd anghyfreithlon.
 • Ei ddefnyddio i bersonoli unrhyw berson, neu i gamgyfleu eich hunaniaeth neu gysylltiad gydag unrhyw berson.
 • Argymell, hyrwyddo neu gynorthwo unrhyw weithred anghyfreithlon megis (fel esiampl yn unig), twyll cerdyn credyd, tresbasiad hawlfraint, neu gamdrin cyfrifiadur. 

Diogelwch a Phriefatrwydd Data

Wrth fynd ati i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn caniatáu i’r termau ac amodau ac i broesesu SLC o’ch data personol gyda’r bwriad wedi eu gosod yma. Mae’r SLC yn cydnabod bod eich preifatrwydd yn bwysig i chi. Fe ddylech felly, ddarllen ein Siartr Polisi Preifatrwydd a Gwybodaeth sy’n esbonio paham a sut y byddwn yn defnyddio unrhyw wybodaeth personol yr ydych yn ei ddarparu i ni drwy’r wefan. Wrth dderbyn y termau ac amodau, rydych hefyd yn cytuno gyda thermau ein Siartr Polisi Preifatrwydd a Gwybodaeth.

Hawlfraint

Mae’r wefan yma a chynnwys berthnasol yn gyfangwbl yn © Hawlfraint y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr. Cedwir pob hawl.


Mae holl eiddo deallusol a hawlfraint yn y dylunio a’r gosodiad o’r wefan yma a’r deunydd a’r wybodaeth a chyhoeddwyd ar ei dudalennau wedi eu breintio yn yr SLC. Ni chanietir i chi gopio unrhyw ran o’r safle na gwneud unrhyw beth sy’n berthnasol i unrhyw rhan o’r safle sy’n waharddedig wrth hawfraint heblaw’r canlynol:-


a) Gallwch brintio neu lawrlwytho i ddisg galed unrhyw dudalen a gyfer eich defnydd personol a defnydd anfasnachol yn unig.

b) Mewn deunydd a roddwyd i drydydd bleidiau medrwch ddyfynnu o’r safle ond i chi roi achrediad ddyledus i’r awdur ac i’r SLC.

c) Nodwch bod dogfennau neu unrhyw wybodaeth wedi eu brintio neu lawrlwytho i ddisg galed lleol o’r wefan yn dod yn ‘ddi-reol’ yn syth yr eiliad y cant eu hargraffu neu lawrlwytho. Yr unig fersiynau ddi-reol (hy cyfredol) yw’r rheiny ar y wefan.


Dylid cyfeirio unrhyw ganiatad i ddefnyddio neu atgynhychu unrhyw farn o’r deunydd yma mewn unrhyw fodd ar wahan i beth sydd wedi ei nodi uchod, i’r SLC. Ni ddylech addasu unrhyw gopiau papur o unrhyw ddeunydd yr ydych wedi argraffu neu lawrlwytho os nad ydych wedi cael caniatâd i wneud hynny gan SLC er gallwch wneud nodiadau neu nodiadau ar gopiau papur yr ydych wedi eu hargraffu er budd personol.

Polisi Lincio

Bydd rhai linciau penodedig ar y wefan yma yn arwain tuag at wefannau nad ydynt o dan reolaeth yr SLC. Pan fyddwch yn actifadu y rhain fe fyddwch yn gadael y wefan yma. Ni does gan yr SLC unrhyw reolaeth dros ac nid ydy yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb ynglŷn â deunydd, cynhyrchion neu wasanaethau sydd ar gael ar ein wefan nad ydyw o dan reolaeth yr SLC. Mae SLC yn darparu’r linciau yma i chi dim ond fel cyfleuster, ac nid yw cynnwys unrhyw linc yn golygu arnodiad gyda’r SLC o’r wefan.


Medrwch linio gyda’n wefan, ond i chi ei wneud mewn ffordd sy’n deg ac yn gyfreithlon ac nad ydyw yn niweidio enw da neu gymryd mantais ohono, ond ni ddylech osod linc mewn ffordd o’r fath a gosod unrhyw ffyrdd o gysylltiad, cymeradwyaeth neu arnodiad ar ein rhan ble nad ydyw’n bodoli.

Ymwadiad

TMae’r deunydd a’r wybodaeth sy’n gynwysiedig ar ein wefan ar gyfer pwrpasau gwybodaeth cyffredinol yn unig. Ni ddylech ddibynnu ar y deunydd na’r wybodaeth ar y wefan fel sail wneuthuriad busnes cyfreithlon neu unrhyw benderfyniadau eraill. Tra ein bod yn ymgeisio i gadw’r wybodaeth wedi ei ddiweddaru ac yn gywir, nid yw SLC yn gwneud unrhyw gynrychioliad neu warantau o unrhyw fath, wedi eu ddatgan neu eu awgrymu o gylch cyfanrwydd, cywirdeb, sicrwydd, addasrwydd neu argaeledd ynglŷn â’r wefan na’r wybodaeth, cynhyrchion, gwasanaethau neu waith graffeg perthnasol a gynhwyswyd ar y wefan ar gyfer unrhyw bwrpas. Felly, mae unrhyw ddibyniaeth a roddwch ar y fath ddeunydd yn gyfangwbl ar eich cyfrifoldeb chi eich hun.


I raddau na waharddwyd gan gyfraith, ni fydd SLC, o dan unrhyw amgylchiadau yn atebo i chi nac unrhyw drydydd blaid am unrhyw golled neu ddifrod (gan gynnyws, heb gyfyngiad, difrod dros goll busnes neu goll elw a cholledion canlyniadol) yn codi’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol oddi wrth ein defnydd o, neu eich annallu i ddefnyddio y safle yma neu unhyw ddeunydd yn gynwysiedig ynddo ac mae’r SLC yn gwahardd yn ffurfiol pob sefyllfa, gwarantau a thermau eraill a gall eu cael eu hawgrymu wrth ddeddf cyfraith cyffredin neu gyfraith Ecwiti.


Nid yw SLC yn atebol am gynhesion, dibyandwyaeth na chyffaeledd o unrhyw o’r safelodd rhyngrwyd allanol a nodwyd ac nid yw’n ardystio o raid, unrhyw sylwadau neu wasanaethau a enwir ynddynt. Ni does gan SLC unrhyw rheolaeth dros y Rhyngrwyd ac ni chymer cyfrifoldeb am ymyrriad gwasanaeth neu’r trosglwyddiad o feirysau neu unrhyw god cyfrifiadur maleisus drwy’r wefan yma. Nid yw SLC yn gwarantu y bydd y wefan yma, neu unrhyw rhan ohoni, ar gael er mwyn mynediad ar unrhyw amser neu amserau.

Cyfrineiriau

Ble yr ydym wedi hoi i chi (neu ble yr ydych wedi dewis) enw defnyddiwr neu chyfrinair a / neu gwestiwn cyfrinachol sy’n eich galluogi chi i fyned i rannau arbennig o’ch safle, y chi sy’n gyfrifol am gadw’r manylion yn gyfrinachol. Gofynnwn i chi a pheidio rhannu’r mewngofnodiad a / neu’r cyfrinair gydag unrhyw berson.

Gwarantu

YRydych yn cytuno i warantu ac i gadw SLC wedi ei indemnio am ac yn erbyn unrhyw gostau, ceisiadau, hawliau, treuliau ac atebolrwydd a ddioddefwyd gan SLC yn codi o neu sy’n perthyn yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol i’ch mynediad i, a neu defnydd o’r wefan.

Cyfraith Cymwys ac Awdurdodiaeth

Mae’r termau ac amodau yma wedi eu rheoli ac fe fyddant yn cael eu dehongli yn unol â’r Llysoedd yr Alban. Mae gan Lysoedd yr Alban yr awdurdod anghyfyfyngedig i roi trefn ar unrhyw hawl neu ddadl a allai ddeilio allan, neu mewn cysylltiad â’r termau ac amodau, serch rydym yn cadw’r hawl i ddwyn achos yn eich erbyn am dorri’r amodau yn y wlad lle’r ydych yn byw neu unrhyw wlad berthnasol.

Newidadau i’r Termau ac Amodau

Cadwn yr hawl i wneud newidiadau i’r termau ac amodau yma ar unrhywbryd wrth bostio adolygiadau ar y safle ac ym mhob achos yn effeithiol o’r dyddiad y postiwyd y cywiriad ar y wefan. Fe ddylech ymchwilio’r wefan o bryd i’w gilydd i adolygu’r termau ac amodau presennol. Fe fydd eich defnydd parhaol o’r wefan yn dangos eich derbyniad o’r termau ac amodau cywiriedig.

background image
Chwilio'r Safle