Neidio'r llywio
 

Termau ac Amodau

 

Pwysig

Dylech ddarllen y telerau ac amodau yma cyn defnyddio’r wefan mewn unrhyw fodd.

Drwy fyned y wefan yma, mae’n dybiedig eich bod wedi darllen a derbyn y telerau ac amodau yma yn llawn. Os nad ydych yn derbyn y telerau ac amodau yma’n llawn rhaid i chi adael y wefan yn syth ac ni fedrwch wneud defnydd pellach o’r wefan.

Bydd Cwmni Benthyciadau Myfyriwr (SLC) yn pennu, yn ein hunig ddisgresiwn, pa un ai a oes toriad wedi bod i’r telerau ac amodau yma drwy ddefnydd ein safle. Ble digwydda toriad, efallai medrwn gymryd y fath weithred fel y tybiwn yn addas.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y taliad, ad-daliad o fenthyciadau myfyriwr neu unrhyw gynhyrchion arall a weinyddwyd gan SLC, a wnewch chi gyfeirio at ran briodol y wefan yma neu gyfeirio at y wefan sy’n berthnasol i’r cynnyrch yna.


Manylion Cwmni

Caiff y wefan yma ei weithredu gan SLC. Mae SLC yn berchen yn gyfan gwbl gan Lywodraeth y DU ac mae’n gweithredu o fewn cyd-destun polisi a osodwyd gan Lywodraeth y DU, y Gweinidogion yr Alban a’r fframwaith deddfwriaethol.

Swyddfeydd Cofrestredig eraill Cwmni Benthyciadau Myfyriwr Ltd

Memphis Building
Lingfield Point
McMullen Road
Darlington
DL1 1RW
Wedi ei gofrestru yn Lloegr Rhif. 2401034.
Rhif Cofrestu TAW. 556 4352 32

Mae manylion am weithrediadau yr SLC wedu eu gosod mewn man arall ar y wefan yma.

Swyddfeydd Eraill yr SLC

Pencadlys

Student Loans Company Limited
100 Bothwell Street
Glasgow
G2 7JD

Swydfa Hillington

Student Loans Company Limited
11 Carnegie Road
Glasgow
G52 4JT

Swyddfa Llandudno Junction

Cyllid Myfyrwyr Cymru
PO Box 211
Llandudno Junction
LL30 9FU

Swyddfa Darlington

Student Loans Company Limited
The Memphis Building
Lingfield Point
McMullen Road
Darlington
Co Durham
DL1 1RWDefnyddwyr Gwaharddedig

Medrwch ond ddefnyddio’r safle yma am bwrpasau cyfreithlon.


Ni fedrwch ddefnyddio’r safle yma

  • Mewn unrhyw ffordd sy’n torri neu’n debygol o dorri unrhyw gyfraith neu reoliad perthnasol lleol, cenedlaethol neu ryngwladol.
  • Mewn unrhyw ffordd sy’n anghyfreithlon neu’n dwyllodrus, neu sydd ag unrhyw bwrpas, bwriad neu effaith anghyfreithlon neu dwyllodrus.
  • I anfon neu uwchlwytho unrhyw ddeunydd nad yw’n cydymffurfio gyda’n safonau cynnwys.
  • I yn fwriadol drosglwyddo unrhyw ddata, anfon neu uwch lwytho unrhyw ddeunydd sy’n cynnwys firysau, ceffylau pren troea, mwydon, bomiau-amser, cofnodwr trawiadau bysellau, ysbiwedd, meddalwedd hysbysebu neu unrhyw raglenni niweidiol arall neu god cyfrifiadur tebyg wedi eu cynllunio i ddylanwadu er gwaeth y gweithrediad o unrhyw feddalwedd neu galedwedd cyfrifiadur.
 P>Rydych hefyd yn cytuno:

  • I beidio ag atgynhyrchu, dyblygu, copio neu ad-werthu unrhyw ran o’n safle yn groes i’r telerau ac amodau hyn.
  • I beidio â myned heb awdurdod, ymyrryd â, niweidio neu aflonyddu unrhyw ran o’n safle, unrhyw gyfarpar neu rwydwaith ar ble mae’r safle yn cael ei storio, unrhyw feddalwedd a ddefnyddir yn narpariaeth ein safle, neu unrhyw gyfarpar neu rwydwaith neu feddalwedd sy’n berchen neu’n cael eu defnyddio gan unrhyw drydydd parti.
  • I beidio â cheisio i ddefnyddio ystod band eithafol a fedrai ansoddi gwrthodiad o ymosodiad gwasanaeth.


Polisi Preifatrwydd

Pwrpas y Polisi Preifatrwydd yw i’ch darparu chi, y defnyddiwr, gyda manylion sut y bydd SLC yn casglu ac yn defnyddio data personol yr ydych yn ei ddarparu i SLC. Bydd SLC yn ymddwyn mewn cytundeb gyda’r ddeddfwriaeth mewn grym gyda golwg ar brosesu o ddata personol, ac yn rheolydd data o’r data personol a ddarparwyd gennych. Drwy ddefnyddio’r wefan yma, medrwch ddarparu peth data personol i SLC, a chaiff peth data amdanoch ei gasglu gan cwcis. Ffeiliau rhyngrwyd dros dro ydy cwcis a chaiff hwy eu defnyddio gan SLC i wella rhwyddineb defnyddio’r safle yma, ac i alluogi SLC i greu proffil mwy manwl ohonoch chi. Am fwy o fanylion am y ffordd y caiff eich gwybodaeth ei ddefnyddio, pwy sy’n gyfrifol amdano a’ch hawliau sydd gennych mewn cysylltiad gydag ef, cyfeiriwch at ein Datganiad Rhybudd Preifatrwydd os gwelwch yn dda.
Defnydd a Storio Data Personol

Bydd SLC ond yn defnyddio eich data personol ar gyfer y pwrpasau o (i) berfformiad o gytundeb gyda chi yn gweinyddu eich cais benthyciad; (ii) darparu gwasanaethau i chi; a (iii) dod â manylion gwasanaethau eraill i chi y mae’n credu y gallai fod o ddiddordeb i chi. Ni fydd SLC yn cyflenwi, trosglwyddo, gwerthu neu fel arall yn darparu eich data personol i unrhyw trydydd parti heblaw ble mae angen neu a ganiateir gan gyfraith. Petasech chi’n darganfod bod SLC yn dal data personol yn ymwneud â chi sy’n anghywir, hysbyswch SLC mor gynted ag sy’n bosibl os gwelwch yn dda. Bydd SLC yna’n cywiro ei gofnodion, ac yn hysbysu unrhyw trydydd parti i bwy bynnag y bydd y fath ddata personol efallai wedi cael ei gyflenwi mewn cytundeb gyda’r paragraff blaenorol.
Hawlfraint

Mae’r wefan a chynnwys cysylltiol yn llym yn © Hawlfraint Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr. Cedwir pob hawl. Mae’r holl eiddo deallusol a hawlfraint yn y cynllun a gosodiad y wefan a’r deunydd a’r wybodaeth a gyhoeddwyd ar ei dudalennau yn rhan o SLC. Ni fedrwch gopïo unrhyw ran o’r safle na gwneud unrhyw weithred mewn perthynas i unrhyw ran o’r safle sydd wedi ei wahardd gan hawlfraint ar wahân i’r canlynol:

  1. gallwch argraffu neu llwytho i lawr ddisg caled lleol o unrhyw dudalen ar gyfer eich defnydd personol ac anfasnachol yn unig;
  2. mewn deunydd a roddwyd i drydydd parti y gallwch ddyfynnu o’r safle yma ond eich bod yn rhoi achrediad dyledus i’r awdur ac i SLC; a
  3. nodi bod dogfennau neu wybodaeth argraffedig arall neu sydd wedi eu llwytho i lawr i ddisg caled lleol o’r wefan yn awtomatig yn dod yn ‘afreolaeth’ unwaith y cant eu hargraffu neu eu llwytho i lawr. Yr unig fersiynau ‘dan reolaeth’ h.y. ‘cyfoes’) ydy’r rheiny ar y wefan.

Dylai caniatad i ddefnyddio neu atgynhyrchu unrhyw ran o’r deunydd yma mewn unrhyw fodd ar wahan i’r hyn a restrwyd uchod cael ei gyfeirio at SLC. Ni ddylech addasu copiau papur o unrhyw ddeunyddiau yr ydych wedi eu hargraffu neu eu llwytho i lawr oni bai eich bod wedi eich awdurdodi i wneud hynny gan SLC, er hynny mae modd i chi wneud anodiadau neu nodiadau ar gopiau papur yr ydych wedi eu hargraffu ar gyfer eich defnydd eich hun.

Polisi Dolenni

Bydd rhai dolenni ar y wefan yma yn arwain i wefannau nad ydynt o dan reolaeth SLC. Pan fyddwch yn actifadu y rhain byddwch yn gadael y wefan yma. Nid oes gan SLC unrhyw reolaeth dros ac nid yw’n derbyn cyfrifoldeb ynghylch y deunydd, cynhyrchion na’r gwasanaethau sydd ar gael ar unrhyw wefan nad ydyw o dan reolaeth SLC. Mae SLC yn darparu’r dolenni yma i chi ond fel cyfleustra, ac nid yw cynnwys unrhyw ddolen yn awgrymu cefnogaeth gan SLC o’r safle.


Medrwch ddolenni i’n gwefan, ond eich bod yn gwneud hynny mewn modd sy’n deg a chyfreithiol ac nid yw’n niweidio ein henw da neu’n cymryd mantais ohonno, ond ni fedrwch sefydlu dolen mewn ffordd sy’n sefydlu unrhyw fath o gysylltiad, cymeradwyaeth neu gefnogaeth ar ein rhan ble nad oes un bodoli.
Gwadiad

Mae’r deunydd a’r wybodaeth a gynhwyswyd ar y wefan yma ar gyfer pwrpasau gwybodaeth gyffredinol yn unig. Ni ddylech ddibynnu ar y deunydd neu wybodaeth ar y wefan fel sail i wneud unrhyw fusnes, cyfreithiol neu benderfyniadau eraill. Tra ein bod ni’n ymdrechu i gadw’r wybodaeth wedi ei ddiweddaru ac yn gywir, nid yw SLC yn gwneud unrhyw gynrychiolaethau neu warantau o unrhyw fath, wedi eu mynegi neu’n ymhlyg am gyflawnrwydd, cywirdeb, dibynadwyedd, addasrwydd neu argaeledd ynghlych y wefan neu’r wybodaeth, cynhyrchion, gwasanaethau neu graffeg perthnasol a gynhwyswyd ar y wefan ar gyfer unrhyw bwrpas. Mae unrhyw ymddiried y byddwch yn ei rhoi ar y fath ddeunydd felly yn gwbl at risg eich hun.


I’r graddau nad ydynt yn waharddedig gan gyfraith, ni fydd SLC yn atebol i chi mewn unrhyw amgylchiad neu unrhyw trydydd parti am unrhyw golled neu niwed (yn cynnwys, heb gyfyngiad, niwed oherwydd colli busnes neu golli elwau a cholledion ôl-ddilynol), yn codi’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol o’ch defnydd chi o, neu eich anallu i ddefnyddio, y safle yma neu unrhyw ddeunydd a gynhwysir ynddo ac mae SLC yn gwahardd yn unig swydd holl amodau, gwarantau a thermau eraill a fyddai efallai fel arall yn ymhlyg gan statud, cyfraith gwlad neu gyfraith cyfiawnder.

Nid yw SLC yn atebol am y cynhwysion, dibynadwyedd neu argaeledd o unrhyw safloedd rhyngrwyd a restrwyd, nac ydyw o reidrwydd yn cefnogi unrhyw farnau na gwasanaethau a nodwyd o’u mewn. Nid oes gan SLC reolaeth dros y rhyngrwyd ac nid yw’n cymryd unrhyw gyfrifoldeb am ymyrraeth gwasanaeth na’r trosglwyddiad o feirysau neu god cyfrifiadur maleisus arall drwy’r wefan yma. Nid yw SLC yn gwarantu bod y wefan yma, neu unrhyw rhan ohono, ar gael i’w fyned ar unrhyw amser neu amserau neilltuol.
Cyfrineiriau

Y chi sydd yn gyfrifol am gadw eich manylion mewngofnodi ar-lein yn gyfrinachol. Rydym yn gofyn i chi i beidio â rhannu eich manylion mewngofnodi gydag unrhyw un.


Indemniad

Rydych yn cytuno i indemnio a chadw SLC wedi ei indemnio o blaid ac yn erbyn unrhyw gostau, hawliau, galwadau, treuliau a rhwymedigaethau a ddioddefwyd gan SLC yn codi wrth neu sy’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol yn ymwneud â’ch mynediad i a/neu ddefnydd o’r wefan.


Cyfraith Perthnasol ac Awdurdodaeth

Mae’r Telerau ac Amodau yma wedi eu llywodraethu a chânt eu dehongli yn unol â’r Llysoedd yr Alban. Llysoedd yr Alban fydd yn cael yr awdurdodaeth an-allgynhwysol i benderfynu ar unrhyw hawl neu anghydfod a allai godi allan o, neu mewn cysylltiad gyda, y telerau ac amodau yma, er rydym yn cadw’r hawl i ddod ag achosion yn eich erbyn os yr ydych yn torri’r amodau yn eich gwlad preswyl neu wlad berthnasol arall.


Newidiadau i Delerau ac Amodau

Rydym yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r Telerau ac Amodau ar unrhyw adeg drwy bostio adolygiadau ar y safle, ym mhob achos yn dechrau o’r dyddiad ar ba amser y caiff y newid ei bostio ar y wefan. Dylech wirio eich gwefan o bryd i’w gilydd i adolygu y telerau ac amodau cyfoes bryd hynny. Tybir bod eich defnydd parhaol o’r wefan yn dangos eich derbyniad o’r telerau ac amodau diwygiedig.

Trosglwyddiad a storio gwybodaeth

Efallai gall y wybodaeth a gasglwn oddi wrthych, neu a ddarparwyd gennych i ni, ei drosglwyddo i, a’i storio mewn, lleoliad y tu allan i Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA).

Efallai y bydd hefyd yn cael ei brosesu gan staff sy’n gweithredu y tu allan i EEA sy’n gweithio i ni neu i un o’n darparwyr gwasanaeth. Gall y fath staff a darparwyr gwasanaeth sydd yn ymwneud â, ymhlith pethau eraill, y weinyddiaeth o Gynllun Benthyciadau Myfyrwyr, y casgliad ad-daliadau a wnaethpwyd gennych mewn perthynas i’ch Cyfrif Benthyciadau Myfyriwr a darpariaeth y gwasanaethau cefnogaeth i ni.

Drwy fyned ein safle, rydych yn cytuno i’r trosglwyddiad yma, y storio neu brosesu.

Byddwn yn cymryd yr holl gamau rhesymol sydd eu hangen i sicrhau bod y wybodaeth a gasglwn oddi wrthym, neu a ddarparwyd gennych chi i ni, yn cael ei drin yn ddiogel ac mewn cytundeb â’n polisi preifatrwydd.

Caiff yr holl ddata personol a ddarparwyd gennych i ni ei gadw ar gweinyddwr diogel neu’r rheiny gan ein darparwyr gwasanaeth, a chaiff unrhyw drafodion ad-daliad eu hamgryptio.

Yn anffodus, nid yw trosglwyddiad o wybodaeth fesul y rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Er rydym yn gwneud ein gorau i warchod unrhyw ddata personol gynhwysol a gasglwn oddi wrthych, neu a ddarparwyd gennych, ni fedrwn warantu diogelwch y fath data personol yn ystod trosglwyddiad i’n safle.

Felly, mae unrhyw drosglwyddiad ar risg eich hunain. Unwaith y byddwn yn derbyn unrhyw ddata personol o fewn y wybodaeth a gasglwn gennych, neu a ddarparwyd gennych i ni, byddwn yn defnyddio dulliau llym a nodweddion diogelwch i geisio atal mynediad anawdurdodedig. Byddwn yn gorfodi ein darparwyr gwasanaeth mewn modd tebyg.

Defnydd a datgelu gwybodaeth

Os yr ydych yn gwneud ad-daliadau mewn perthynas i’ch Cyfrif Benthyciadau Myfyriwr gan ddefnyddio ein safle, byddwn yn datgelu gwybodaeth yr ydym yn ei gasglu oddi wrthych, neu yr ydych wedi ei ddarparu i ni, i Worldpay Ltd, Blwch Post 70, 3980 CB Bunnick, yr Iseldiroedd a Stichting Trusted Third Party Bibit Internet Payments, sefydliad wedi ei gofrestru o dan cyfraith Iseldiraidd yn Siambr Fasnach yn Utrecht o dan rhif NL30160208 (yma o hyn ymlaen a gyfeiriwyd ar y cyd fel Worldpay Ltd).

Mae Worldpay Ltd yn darparu gwasanaethau ad-daliad i ni. Mae Worldpay Ltd yn gweithredu fel prosesydd data ar ein rhan yn y cyswllt yma. Bydd Worldpay Ltd yn prosesu’r wybodaeth yr ydych yn ei ddarparu ar ein rhan yn unig i brosesu casgliad o nawdd yn ymwneud â’ch cyfarwyddyd ad-daliad.

Ni fydd Worldpay Ltd yn dosbarthu eich gwybodaeth a ddarparwyd gennych i unrhyw drydydd parti ar wahân i’r sefydliad ariannol sy’n rheoli y dull ad-daliad ar eich rhan.

Am wybodaeth bellach yn y cyswllt yma, argymhellir eich bod yn archwilio polisi preifatrwydd Worldpay Ltd.

 

Diogelwch a Phriefatrwydd Data

Wrth fynd ati i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn caniatáu i’r termau ac amodau ac i broesesu SLC o’ch data personol gyda’r bwriad wedi eu gosod yma. Mae’r SLC yn cydnabod bod eich preifatrwydd yn bwysig i chi. Fe ddylech felly, ddarllen ein Siartr Polisi Preifatrwydd a Gwybodaeth sy’n esbonio paham a sut y byddwn yn defnyddio unrhyw wybodaeth personol yr ydych yn ei ddarparu i ni drwy’r wefan. Wrth dderbyn y termau ac amodau, rydych hefyd yn cytuno gyda thermau ein Siartr Polisi Preifatrwydd a Gwybodaeth.

Hawlfraint

Mae’r wefan yma a chynnwys berthnasol yn gyfangwbl yn © Hawlfraint y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr. Cedwir pob hawl.


Mae holl eiddo deallusol a hawlfraint yn y dylunio a’r gosodiad o’r wefan yma a’r deunydd a’r wybodaeth a chyhoeddwyd ar ei dudalennau wedi eu breintio yn yr SLC. Ni chanietir i chi gopio unrhyw ran o’r safle na gwneud unrhyw beth sy’n berthnasol i unrhyw rhan o’r safle sy’n waharddedig wrth hawfraint heblaw’r canlynol:-


a) Gallwch brintio neu lawrlwytho i ddisg galed unrhyw dudalen a gyfer eich defnydd personol a defnydd anfasnachol yn unig.

b) Mewn deunydd a roddwyd i drydydd bleidiau medrwch ddyfynnu o’r safle ond i chi roi achrediad ddyledus i’r awdur ac i’r SLC.

c) Nodwch bod dogfennau neu unrhyw wybodaeth wedi eu brintio neu lawrlwytho i ddisg galed lleol o’r wefan yn dod yn ‘ddi-reol’ yn syth yr eiliad y cant eu hargraffu neu lawrlwytho. Yr unig fersiynau ddi-reol (hy cyfredol) yw’r rheiny ar y wefan.


Dylid cyfeirio unrhyw ganiatad i ddefnyddio neu atgynhychu unrhyw farn o’r deunydd yma mewn unrhyw fodd ar wahan i beth sydd wedi ei nodi uchod, i’r SLC. Ni ddylech addasu unrhyw gopiau papur o unrhyw ddeunydd yr ydych wedi argraffu neu lawrlwytho os nad ydych wedi cael caniatâd i wneud hynny gan SLC er gallwch wneud nodiadau neu nodiadau ar gopiau papur yr ydych wedi eu hargraffu er budd personol.

Polisi Lincio

Bydd rhai linciau penodedig ar y wefan yma yn arwain tuag at wefannau nad ydynt o dan reolaeth yr SLC. Pan fyddwch yn actifadu y rhain fe fyddwch yn gadael y wefan yma. Ni does gan yr SLC unrhyw reolaeth dros ac nid ydy yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb ynglŷn â deunydd, cynhyrchion neu wasanaethau sydd ar gael ar ein wefan nad ydyw o dan reolaeth yr SLC. Mae SLC yn darparu’r linciau yma i chi dim ond fel cyfleuster, ac nid yw cynnwys unrhyw linc yn golygu arnodiad gyda’r SLC o’r wefan.


Medrwch linio gyda’n wefan, ond i chi ei wneud mewn ffordd sy’n deg ac yn gyfreithlon ac nad ydyw yn niweidio enw da neu gymryd mantais ohono, ond ni ddylech osod linc mewn ffordd o’r fath a gosod unrhyw ffyrdd o gysylltiad, cymeradwyaeth neu arnodiad ar ein rhan ble nad ydyw’n bodoli.

Ymwadiad

TMae’r deunydd a’r wybodaeth sy’n gynwysiedig ar ein wefan ar gyfer pwrpasau gwybodaeth cyffredinol yn unig. Ni ddylech ddibynnu ar y deunydd na’r wybodaeth ar y wefan fel sail wneuthuriad busnes cyfreithlon neu unrhyw benderfyniadau eraill. Tra ein bod yn ymgeisio i gadw’r wybodaeth wedi ei ddiweddaru ac yn gywir, nid yw SLC yn gwneud unrhyw gynrychioliad neu warantau o unrhyw fath, wedi eu ddatgan neu eu awgrymu o gylch cyfanrwydd, cywirdeb, sicrwydd, addasrwydd neu argaeledd ynglŷn â’r wefan na’r wybodaeth, cynhyrchion, gwasanaethau neu waith graffeg perthnasol a gynhwyswyd ar y wefan ar gyfer unrhyw bwrpas. Felly, mae unrhyw ddibyniaeth a roddwch ar y fath ddeunydd yn gyfangwbl ar eich cyfrifoldeb chi eich hun.


I raddau na waharddwyd gan gyfraith, ni fydd SLC, o dan unrhyw amgylchiadau yn atebo i chi nac unrhyw drydydd blaid am unrhyw golled neu ddifrod (gan gynnyws, heb gyfyngiad, difrod dros goll busnes neu goll elw a cholledion canlyniadol) yn codi’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol oddi wrth ein defnydd o, neu eich annallu i ddefnyddio y safle yma neu unhyw ddeunydd yn gynwysiedig ynddo ac mae’r SLC yn gwahardd yn ffurfiol pob sefyllfa, gwarantau a thermau eraill a gall eu cael eu hawgrymu wrth ddeddf cyfraith cyffredin neu gyfraith Ecwiti.


Nid yw SLC yn atebol am gynhesion, dibyandwyaeth na chyffaeledd o unrhyw o’r safelodd rhyngrwyd allanol a nodwyd ac nid yw’n ardystio o raid, unrhyw sylwadau neu wasanaethau a enwir ynddynt. Ni does gan SLC unrhyw rheolaeth dros y Rhyngrwyd ac ni chymer cyfrifoldeb am ymyrriad gwasanaeth neu’r trosglwyddiad o feirysau neu unrhyw god cyfrifiadur maleisus drwy’r wefan yma. Nid yw SLC yn gwarantu y bydd y wefan yma, neu unrhyw rhan ohoni, ar gael er mwyn mynediad ar unrhyw amser neu amserau.

Cyfrineiriau

Ble yr ydym wedi hoi i chi (neu ble yr ydych wedi dewis) enw defnyddiwr neu chyfrinair a / neu gwestiwn cyfrinachol sy’n eich galluogi chi i fyned i rannau arbennig o’ch safle, y chi sy’n gyfrifol am gadw’r manylion yn gyfrinachol. Gofynnwn i chi a pheidio rhannu’r mewngofnodiad a / neu’r cyfrinair gydag unrhyw berson.

Gwarantu

YRydych yn cytuno i warantu ac i gadw SLC wedi ei indemnio am ac yn erbyn unrhyw gostau, ceisiadau, hawliau, treuliau ac atebolrwydd a ddioddefwyd gan SLC yn codi o neu sy’n perthyn yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol i’ch mynediad i, a neu defnydd o’r wefan.

Cyfraith Cymwys ac Awdurdodiaeth

Mae’r termau ac amodau yma wedi eu rheoli ac fe fyddant yn cael eu dehongli yn unol â’r Llysoedd yr Alban. Mae gan Lysoedd yr Alban yr awdurdod anghyfyfyngedig i roi trefn ar unrhyw hawl neu ddadl a allai ddeilio allan, neu mewn cysylltiad â’r termau ac amodau, serch rydym yn cadw’r hawl i ddwyn achos yn eich erbyn am dorri’r amodau yn y wlad lle’r ydych yn byw neu unrhyw wlad berthnasol.

Newidadau i’r Termau ac Amodau

Cadwn yr hawl i wneud newidiadau i’r termau ac amodau yma ar unrhywbryd wrth bostio adolygiadau ar y safle ac ym mhob achos yn effeithiol o’r dyddiad y postiwyd y cywiriad ar y wefan. Fe ddylech ymchwilio’r wefan o bryd i’w gilydd i adolygu’r termau ac amodau presennol. Fe fydd eich defnydd parhaol o’r wefan yn dangos eich derbyniad o’r termau ac amodau cywiriedig.

background image
Chwilio'r Safle