Neidio'r llywio
 

Diogelu preifatrwydd

 

Polisi preifatrwydd

Mae Cwmni Cyfyngedig Benthyciadau Myfyrwyr wedi ei gofrestru fel Rheolwr Data gyda’r Chomisiynydd Gwybodaeth o dan Deddf Diogelu data 1998 ac yn ymroddedig i barchu eich preifatrwydd ar-lein. Fe fyddwn yn gosod diogelwch priodol a rheolaethol ar unrhyw wybodaeth adnabyddadwy personol yr ydych yn rhannu gyda ni. Caiff lefel y diogelwch ei selio ar asesiad o’r drwg a fyddai’n debygol o’i achosi wrth golli neu ddatgelu anawdurdedig o wybodaeth personol a rhowch ni. Fe fydd y wybodaeth yr ydych yn datgelu yn cael ei brosesu gan SLC yn ôl Deddf Diogelu Data 1998. Mae’r Polisi Preifatrwydd yma yn gwarchod pob safle wedi eu gweithredu gan yr SLC, ond nid yw’n ymestyn i linciau safloedd allanol eraill o fewn y safle.


Yr ydym yn rhwymedig i ddiogelu preifatrwydd a diogeliad o’r wybodaeth yr ydych yn rhoi i ni. Caiff pob gwybodaeth personol yr ydych yn datgelu ei drosglwyddo drwy gyswllt diogel. Caiff hwn ei orffen o dan bit 128 SSL (haenen soced diogel) – sef safon diogelu blaenllaw dros y trosglwyddo o ddata o fewn diwydiant gwasanaethau.


Medrwn fonitro’r defnydd o’n gwefan i’n galluogi i ddiweddaru ac addasu gofynion ein defnyddwyr. Gallwn hefyd gadw cofnod o’r linciau hynny sy’n cael eu defnyddio fwyaf ac felly yn ein galluogi i ddarparu’r wybodaeth mwyaf cynorthwyol i’n defnyddwyr. Fel rhan o weithredu’n gwasanaeth, gall rhai o’n tudalennau gwe ddefnyddio cwcis (a thechnolegau olrhain eraill). Ffeil testun bach wedi ei lawrlwytho ar yriant caled eich cyfrifiadur yw cwci. Prif bwrpas cwcwi yw i adnabod defnyddwyr a phersonoli eu hyweliad drwy addasu tudalennau’r we ar eu cyfer, er enghraifft – drwy eu croesawu wrth eu henw ar eu hymweliad nesaf. Mae hyn yn ein galluogi i gasglu gwybodaeth megis yr amser a wariwyd ar ein gwefan a’r tudalennau a ddefnyddiwyd. Mae’r cwcis ar y safle yma ond yn ddilys tra eich bod yn defnyddio’n gwasanaeth ac yn darfod pan fyddwch yn allgofnodi a chau eich ffenest bori.


Nid ydym yn rheoli unrhyw olrhain tymor hir o’ch ymweliadau i’n gwefan gyda chwcis a gallwch bob amser ddileu eich cwcis pan fyddwch yn dileu eich ffeiliau rhyngrwyd dros dro. Ond fe ddylid nodi y bydd hyn yn effeithio bob gwefan sydd wedi darparu cwcis, nid dim ond ein rhai ni. Mae rhagor o wybodaeth ar ddileu neu reoli cwcis ar gael oddi wrth www.aboutcookies.org. Noder na fydd ein gwefan yn gweithio heb cwcis.


Byddwn yn prosesu, defnyddio ac yn datgelu gwybodaeth a gasglwn oddi wrthych, neu yr ydych yn ei ddarparu i ni, yn y dulliau canlynol:


 • I gynorthwyo darparu gwasnaethau i chi.
 • I roi eich cyfranogiad ar Gynllun Benthyciadau Myfyriwr.
 • I drefnu casglaid o ad-daliadu a wnaethpwyd gennych yn berthnasol i’ch cyfrif Benthyciad Myfyriwr lle caniateir gennych.
 • I sicrhau bod cynnwys o’r safle yn cael ei gyflwyno yn y dull mwyaf effeithiol er eich mwyn chi a’ch cyfrifiadur.
 • I’ch darparu â gwybodaeth ar wasanaethau yn unol â’ch cais. Neu y byddwn yn meddwl fydd o ddiddordeb.
 • I gyflawni ein rhwymedigaeth ac arfer ein hawliau sy’n codi wrth unrhyw gytundeb a luniwyd rhyngddom.
 • I’ch caniatáu i gymryd rhan mewn nodweddion rhyngweithiol ein gwasanaeth, yn ôl eich dewis.
 • I’ch hysbysu am newidiadau i’n gwasanaeth.
 • I fonitro perfformiad y wefan.

Rydych yn cytuno y gall SLC ddefnyddio eich data bersonol am fath bethau, oni bai neu nes y byddwch yn dweud yn wahanol wrth yr SLC. Ni fydd SLC yn darparu, trosglwyddo, gwerthu neu ddarparu eich data personol i unrhyw drydydd blaid heb eich caniatâd ar unrhyw gyfrif, ac eithrio ble mynnu neu’n chaniadedig wrth gyfraith.


Mae gennym rhwymedigaeth gyfreithlon o dan Deddf Diogelu Data i sicrhau bod pob gwybodeth sydd wedi ddal a’i broesu amdanoch yn cydymffurfio gydag egwyddorion y Ddeddf. I gyflawni’r nod yma, mae angen gwybodaeth cywir arnom amdanoch chi. Os fyddwch yn darganfod fod yr SLC yn dal data personol amdanoch sy’n anghywir, rhowch wybod i’r SLC mor gynted â phosib. Bydd yr SLC yn cywiro eu cofnodion a hysbysu trydydd blaid a fydd efallai wedi derbyn y data personol yma yn ôl y polisi.


O dan termau’r Ddeddf mae gennych yr hawl i gael copi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch, wrth dalu’r ffi priodol. Os dymunwch dderbyn copi, ysgrifennwch at y tim Cynorthwyo Cwsmeriaid yn 100 Bothwell Street, Glasgow, G2 7JD, gan ymgau siec neu archeb bost am £10. Nodwch eich llythyr gyda ‘Cais Mynediad Deiliad.’


Nid yw’r polisi preifatrwydd yn bwriadu – neu yn - creu unrhyw hawliau cytundebol neu hawliau cyfreithiol eraill. Mae, er hyn, yn ganllaw i’n safonau diogelu ar- lein.

Siarter Gwybodaeth SLC

 

Mae eich diogelwch yn bwysig i ni. Efallai y bydd yn rhaid i ni ddelio gyda gwybodaeth personol amdanoch fel y gallwn ddarparu gwasanaethau i chi. Bwriad y siarter yma yw i roi hyder i chi yn y diogelwch o’r wybodaeth hwnnw yn nodi beth yr ydym yn eu wneud gydag ef.


Os yr ydym yn gofyn am wybodaeth personol, rydym yn addo:

 • I ddweud oddi wrthych pam fod angen y wybodaeth arnom;
 • Ond gofyn am yr hyn sydd eisiau arnom;
 • I edrych ar ôl y wybodaeth a sicrhau mai ond y rhai hynny sydd gwir angen ei weld sydd yn ei weld;
 • I adael i chi wybod ble mae’r wybodaeth yn cael ei rannu rhwng asiantaethau i roi gwell gwasanaeth i chi – ac i roi’r cyfle i ddweud na ble y gallwn;
 • I sirchau nad ydym yn ei gadw’n hirach na sy’n rhaid;
 • Ddim i wneud eich manylion personol ar gael ar gyfer defnydd masnachol heb eich caniatâd.

Yn gyfnewid, gofynnwn i chi:

 • Roi gwybodaeth manwl i ni; a
 • Dweud wrthym mor gynted â phosib os oes unrhyw newidiadau, megis cyfeiriad newydd. Mae hyn ein cynorthwyo ni i gadw eich gwybodaeth yn ddibynadwy ac yn gyfoes.

Gallwch gael rhagor o fanylion yma:

 • Sut i ddarganfod pa wybodaeth sydd gennym amdanoch a sut mae gofyn i ni am gywiro unrhyw gamgymeriad;
 • Cytundebau sydd gennym gyda sefydliadau eraill ar gyfer rhannu gwybodaeth;
 • Amgylchiadau lle y byddwn yn rhoi gwybodaeth personol heb ddweud oddi wrthych, megis, i atal a chanfod trosedd, i gynhyrchu ystadegau di-enw, neu ble mae angen i ni wneud hynny gan awdurdod perthnasol;
 • Ein cyfarwyddiadau i staff ar sut i gasglu,defnyddio a dileu eich gwybodaeth personol;
 • Sut yr ydym yn sicrhau bod y wybodaeth sydd gennym yn gywir ac yn gyfoes; a
 • Sut mae gwneud cwyn am yr hyn sydd gennym neu ddefnyddio ein gwybodaeth.

Mae Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr, ynghyd â’r Adran Addysg, a sefydliadau partner, wedi arwyddo fyny i’r egwyddorion cyfrannol yma am ddelio gyda gwybodaeth.


Am ragor o wybodaeth, cysylltwch gyda:


Data Protection Officer
Student Loans Company Ltd
100 Bothwell Street
Glasgow
G2 7JD


Pan y byddwn yn gofyn i chi am wybodaeth, byddwn yn glynu wrth y gyfraith, gan gynnwys y Ddeddf Gwarchod Data 1998. Am wybodaeth annibynol ynglŷn â gwarchod data, preifatrwydd a materion rhannu-data, gallwch gysylltu gyda Chomisiynydd Gwybodaeth yn: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Ffôn: 0303 123 1113 or 0162 554 5745 Ffacs: 0162 552 4510 Gwefan: ico.org.ukbackground image
Chwilio'r Safle