Neidio'r llywio
 

Rhestr Termau

 
A
Ad-daliadau Amodol ar Incwm / Ad-daliadau Wedi eu selio ar Incwm
Mae ad-daliad ‘ Amodol ar Incwm’ neu ‘Wedi ei selio ar Incwm’ yn cyfeirio at y cynllun sy’n berthnasol i gwsmeriaid wnaeth ddechrau eu cyrsiau ar neu wedi Medi 1998. Mae ad-daliadau sy’n ddyledus ac yn cael eu didynnu mewn perthynas gyda’ch incwm.

Ad-dalu
Gall ad-dalu olygu statws eich benthyciad, swm eich ad-daliad sydd angen ei ad-dalu neu daliad i’ch benthyciad er mwyn lleihau’r balans. Os dywedwn eich bod mewn ‘ad-daliad’ golyga hyn ei bod yn amser i chi wneud taliad i leihau balans eich benthyciad.

Ad-daliadau Gwirfoddol
Ad-daliadau gwirfoddol yw taliadau wedi eu gwneud tuag at falans benthyciad dros a thros ben symiau a drefnwyd. Gall y rhain fod yn ychwanegol i symiau ‘Amodol ar Incwm’ neu ‘ Dymor Penodol.’

Ail-asesiad Mewn – blwyddyn Tramor
Ail-asesiad Mewn – blwyddyn: Dyma’r broses o ail-asesu eich trefnlen ad-daliadau os ydych yn ad-daliadwr Amodol ar Incwm yn gweithio dramor. Mae ad-daliadau yn cael eu had-drefnu’n flynyddol, pa bynnag, gallwn ofyn i gael eich ail-asesu o fewn y flwyddyn os yw eich amgylchiadau’n newid. Gweler mwy

Ateb Cyfrinachol
Mae eich ‘ateb cyfrinachol’ yn gyfuniad o lythrennau a rhifau rhwng 4 ac 16 nodau o hyd. Bydd yr ‘ateb cyfrinachol’ yma naill ai’n cael ei osod gennych chios yr ydych eisoes wedi defnyddio cyllid myfyriwr neu gwasanaeth benthyciadau myfyriwr ar-lein, neu fydd yn cael ei gynhyrchu gennym Ni. Os oes gennych ateb cyfrinachol system gynhyrchiedig, gofynnir i chi ailosod hwn ar eich mewngofnodiad cyntaf i’ch cyfrif.

C
Caniatâd i Rannu
Mae Caniatâd i Rannu yn awdurdodiad ysgrifenedig neu ar lafar sy’n caniatáu i ni ddarparu gwybodaeth cyfrif, yn eithrio eich manylion banc, i drydydd blaid yr ydych wedi ei nomineiddio.

Cyfradd Llog
Dyma’r cyfradd llog sydd yn cael ei weithredu at falans eich Benthyciad Myfyrywr sy’n weddill. Caiff hyn ei gosod gan yr Adran Addysg (DfE) ac mae wedi ei chysylltu i’r gyfradd chwyddiant.

Mae’r raddfa chwyddiant yn amrywio yn dibynnu pryd wnaethoch gymryd eich benthyciad.

Cyfrinair
Mae'ch cyfrinair yn gyfuniad o lythrennau a rhifau rhwng 8 a 16 nod o hyd. Bydd y cyfrinair hwn naill ai yn cael ei osod gennych chi os ydych chi wedi defnyddio gwasanaeth ar-lein cyllid myfyrwyr neu fenthyciadau i fyfyrwyr o'r blaen, neu fe fyddwn Ni wedi cynhyrchu un. Os oes gennych gyfrinair wedi'i gynhyrchu gan system, gofynnir i chi ei ailosod wrth i chi fewngofnodi i'ch cyfrif am y tro cyntaf.

Cynllun Ad-daliad Benthyciadau Athrawon (RTL)
Cynllun arbrofol oedd Cynllun Ad-daliad Benthyciad Athrawon a ad-dalodd benthyciadau myfyrwyr athrawon cymwys o bynciau blaenoriaethol a oedd â’u cyundebau gwaith yn dechrau yn y blynyddoedd academaidd 2002/03, 2003/04 a 2004/05. Mae’r cynllun nawr ar gau i ymgeiswyr newydd.
D
Didyniadau
Mae hyn fel arfer yn cyfeirio at y swm o ad-daliadau benthyciad myfyriwr sydd wedi eu cymryd fesul Cynllun ‘Talu Wrth Ennill’.
F
Ffurflen Asesu Incwm Tramor
Dyma’r allwedd, i brosesu eich asesiad o’ch trefnlen ad-daliadau os yr ydych yn ad-dalwr Amodol ar Incwm tramor. Ffurflen Asesu Incwm Tramor yw’r ffurflen sydd angen arnoch i’w chwblhau pan ewch dramor am gyfnod o dri mis neu fwy.
H
Hunan Asesiad
Hunan-Asesiad yw’r ffordd yr ydych yn cyfrifo eich didyniadau treth ac yswiriant cenedlaethol os ydych yn hunan-gyflogedig. Dyma’r modd hefyd sut y byddwch yn cyfrifo ac ad-dalu eich benthyciad myfyriwr os yn hunan gyflogedig.
O
Ol-ddyled
Mae ôl – ddyled yn cyfeirio at swm fenthyciad a oedd yn ddyledus i’w dalu fel a nodwyd yn y rhaglen ad-daliad, ond heb wedi ei wneud. Mae’r swm yn rhan o’r benthyciad balans llaw, ac nid yn ychwanegiad iddo.
P
Pŵer Atwrnai
Mae Pŵer Atwrnai yn ddogfen swyddogol ble gallwch ganiatáu atwrnai i drydydd parti i ryddhau neu ddiweddaru gwybodaeth yn ymwneud â'ch cyfrif. Rhaid i Bŵer Atwrnai gynnwys y cyfnod penodol y gallant weithredu fel atwrnai a'r tasgau penodol y gallant eu perfformio.

P45
P45 yw’r ffurflen a dderbyniwch pan ymadewch â chyflogwr. Fe fydd yn manylu faint o ddidyniadau treth, yswiriant cenedlaethol a didyniadau Benthyciad Myfyriwr yr ydych wedi talu yn y flwyddyn dreth hyd yn hyn.

P46
P46 yw’r ffurflen yr ydych yn ei llenwi os ydych wedi colli neu nid oes angen P45. Pan fyddwch yn dechrau gyda chyflogwr newydd mae angen i chi naill ai rhoi P45 o’ch gyn-gyflogwr neu lenwi P46. Mae yna flwch i’w dicio i ddangos bod gennych fenythiad myfyriwr.

P60
Eich P60 yw'r crynodeb o'ch cyflog a'r dreth sydd wedi'i thynnu ohono yn ystod y flwyddyn dreth.
R
Rhif Cyfeirnod Cwsmer
Mae eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer (eisoes a adnabyddir fel ART ID) yn rhif cyfeirnod unigryw, i’w ddefnyddio mewn cyfathrebiad rhyngddom Ni a Chi. Gall ei ddefnyddio i Fewngofnodi i’ch Cyfrif Ad-dalu ar lein ac i ddefnyddio ein opsiynau gwasanaeth ffôn.

Rhif Cyfrif Benthyciad
Mae rhif cyfirf benthyciad yn gyfeiriadau at fenthyciadau penodol i’ch cyfrif. Efallai bydd yn rhaid i chi gyfeirio at y rhain pan y byddwch yn anfon eich taliadau at gyfrif penodol neu siarad gydag un o’n adrannau casglu.
T
Talu Wrth Ennill
TWE (PAYE) yw'r ffurf gryno am 'Talu Wrth Ennill'. Dyma'r ffordd y mae'r rhan fwyaf ohonom yn talu ein trethi a'n Hyswiriant Gwladol trwy ddidyniadau o'n cyflog. Os ydych chi'n ad-dalwr 'Incwm-Achlysurol', ac yn gweithio yn system dreth y DU, dyma'r ffordd fwyaf tebygol y byddwch chi'n ad-dalu'ch benthyciad i fyfyrwyr.

TAR
TAR yw'r ffurf gryno am Dystysgrif Addysg i Raddedigion.

Tramor
Tramor yw’r term a ddefnyddir i gyfeirio at gyfnodau lle mae’r cwsmer yn byw / gweithio y tu allan i’r DU. Gall dulliau ad-dalu amrywio os yr ydych yn byw tramor.

Trothwy(on) Ad-daliad
Golyga ‘trothwyon ad-daliad’ y swm y mae’n rhaid i chi ei ennill cyn fydd yn rhaid i chi ddechrau talu ad-daliadau ar eich benthyciad. Mae’r trothwy yn gwahaniaethau yn dibynnu ar ba fath o fenythicad sydd gennych ac mewn rhai achosion y wlad yr ydych yn byw ynddi.
background image
Chwilio'r Safle