Neidio'r llywio
 

Newyddion diweddaraf

 

Gwerthiant Dyled Benthyciad Myfyriwr

Mae Llywodraeth y DU wedi cwblhau gwerthiant rhan o lyfr benthyciad myfyriwr ar 6 Rhagfyr 2017.

Gwerthu Dyledion

 

Ar 6 Rhagfyr 2017, fe wnaeth Llywodraeth y DU gwblhau gwerthiant rhan o lyfr benthyciad myfyriwr, am swp o fenthyciadau Seisnig wnaeth ddechrau ad-daliad rhwng 2002 a 2006. Mae hyn yn cynnwys benthyciadau a ddyroddwyd gan awdurdodau lleol Seisnig wnaeth fyned ad-daliad rhwng 2002 a 2006.

Beth mae hyn yn ei olygu i chi

Golyga’r gwerthiant y bydd Cwmni Buddsoddi annibynnol; Benthyciadau 1 Myfyrwyr Amodol ar Incwm(2002-2006) Plc yn berchen ar eich benthyciad(au) ar ran nifer o fuddsoddwyr.

Mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau:

 • Na fydd yr ad-daliadau cyffredinol ac unigol y gwnewch yn newid o ganlyniad i’r gwerthiant.
 • Na fydd y ffordd y byddwch yn ad-dalu eich benthyciad(au) yn newid o ganlyniad i’r gwerthiant.
 • Na fydd y ffordd y caiff y gyfradd llog ei gyfrifo yn newid o ganlyniad i’r gwerthiant.
 • Na fydd termau ac amodau eich benthyciad(au) yn newid o ganlyniad i’r gwerthiant.

Nid oes angen i gwsmeriaid weithredu.

Bydd Cwmni Benthyciadau Myfyriwr yn ysgrifennu at bob cwsmer sydd â’i benthyciadau wedi eu cynnwys yn y gwerthiant o fewn y 3 mis. Bydd y mwyafrif o gwsmeriaid sydd â benthyciad myfyriwr heb eu cynnwys yn y gwerthiant yma.

Dylech barhau gydag unrhyw drefniant(dau) yr ydych wedi eu gwneud gyda SLC neu’r Asiantaeth Casglu Dyled. Os oes gennych unrhyw ymholiad yn ymwneud â’ch trefniant dylech gysylltu gyda SLC neu’r Asiantaeth Casglu Dyled sy’n delio gyda’ch cyfrif benthyciad yn uniongyrchol.

Ddim yn gwneud ad-daliadau ar hyn o bryd

Nid wyf yn gwneud unrhyw ad-daliadau ar hyn o bryd - sut mae’r gwerthiant yma’n fy effeithio i?

Bydd SLC yn parhau i weinyddu eich benthyciad(au). Byddwch yn gymwys i ddechrau ad-dalu eich benthyciad(au) o’r Ebrill yn dilyn y dyddiad y byddwch yn graddio, neu adael eich cwrs. Mae eich ad-daliadau wedi eu cysylltu i’ch incwm, felly rydych ond yn gwneud ad-daliadau pan mae eich incwm dros y trothwy. Y trothwy ar hyn o bryd yw £17,775 y flwyddyn. Mae hyn yn £341 yr wythnos neu’n £1,481 y mis. Gwelwch sut a phryd i ad-dalu am fwy o wybodaeth.

Cwestiynau cyffredinol yn ymwneud â gwerthiant benthyciad

Beth yw Benthyciad Ad-daliad Amodol ar Incwm (ICR)?

Mae benthyciadau Ad-daliad Amodol ar Incwm (ICR) yn fath o fenthyciadau myfyriwr a oedd ar gael o 1998 ymlaen i fyfyrwyr addysg uwch. Caiff y benthyciadau yma eu had-dalu ar sail incwm, fel arfer fesul didyniadau oddi wrth gyflog y cwsmer neu drwy ddychweliad treth hunan-asesiad os maent yn hunan-gyflogedig.

Pa fenthyciadau sy’n cael eu gwerthu?

Mae’r gwerthiant yn cynnwys benthyciadau Cynllun 1 (sef cyn-2012) a ddyroddwyd gan awdurdodau lleol Seisnig wnaeth fyned i ad-daliad rhwng 2002 a 2006. Mae hyn yn berthnasol i chi os yr ydych yn fenthyciwr wnaeth orffen neu adael eich cwrs rhwng 2001 a 2006. Mae’r gwerthiant yn cael ei ymgymryd mewn cytundeb â Deddf Gwerthiant Benthyciadau Myfyrwyr 2008.

Ar ran yr Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg, bydd SLC yn ysgrifennu i’r cwsmeriaid hynny, i’w cyfeiriad cartref, sydd â’i benthyciadau wedi eu cynnwys yn y gwerthiant. Caiff llythyrau eu dyroddi o fewn tri mis o’r gwerthiant yn dod i ben. Os nad ydych yn derbyn llythyr o fewn y cyfnod hwnnw, nid yw eich benthyciad yn un o’r rheiny sydd wedi eu gwerthu.

Nid oes angen ymateb neu weithred i’r llythyr.

Ni fydd y mwyafrif o gwsmeriaid sydd â benthyciad myfyriwr yn cael eu cynnwys.

A oes hawl gan y Llywodraeth i wneud hyn?

Mae Deddf Gwerthiant Benthyciadau Myfyriwr 2008 yn caniatáu gwerthiant benthyciadau myfyriwr ond bod gofyn bod benthyciadau sy’n cael eu gwerthu a heb eu gwerthu yn cael eu trin yn yr un ffordd.

A fydd termau ac amodau fy menthyciad yn newid?

Na, ni fydd termau ac amodau’r benthyciad yn newid o ganlyniad i’r gwerthiant.

A fydd y gyfradd llog yn newid?

Na, ni fydd y gyfradd llog yn newid o ganlyniad i’r gwerthiant. Caiff y gyfradd llog ei osod gan yr Adran Addysg ar hyn o bryd (sef adran y Llywodraeth sy’n gyfrifol am fenthyciadau myfyriwr. Caiff y gyfradd llog ei ddiweddaru unwaith y flwyddyn ar 1af o Fedi, gan ddefnyddio ffigwr Mynegai Prisiau manwerthu (RPI) o’r Mawrth y flwyddyn honno. Bydd y broses yma’n parhau yr un peth ar gyfer benthyciadau sydd wedi eu gwerthu neu heb eu gwerthu wedi’r gwerthiant. Wele Cyfraddau llog

Pwy yw Benthyciadau 1 Myfyriwr Incwm Amodol ar Incwm (2002-2006) Plc?

Mae’r benthyciadau a werthwyd wedi eu trosglwyddo i Fenthyciadau 1 Myfyriwr Amodol ar Incwm (2002 - 2006) Plc, a fydd yn cadw perchnogaeth o’r benthyciadau am y cyfnod. Caiff y symiau ad-dalu a dderbyniwyd ar yr ad-daliadau yma eu rhoi i’r buddsoddwyr. Ni fydd gan y buddsoddwyr nac ychwaith y Benthyciadau 1 Myfyriwr Amodol ar Incwm(2002 - 2006) Plc unrhyw hawl i newid termau eich benthyciad, yn cynnwys y swm yr ydych yn ad-dalu a phryd y byddwch yn ei ad-dalu.

Gyda phwy yr wyf yn cysylltu am fy Menthyciad Amodol ar Incwm?

Byddwch yn parhau i gysylltu gyda SLC ar gyfer unrhyw ymholiadau, neu ddiweddariadau, i’ch cyfrif(on).

Sut gallaf ddarganfod balans fy nghyfrif?

Mewn gofnodwch i’ch cyfrif yn www.slc.co.uk/studentloanrepayment

Gallaf ddewis i dalu balans fy menthyciad yn syth?

Gallwch. Ffoniwch ni ar 0300 100 0611 (Llun -Gwe 8am - 8pm a Sad 9am - 4pm).

Os yr ydych wedi bod yn gwneud ad-daliadau drwy eich cyflog, gwnewch yn siŵr, pan fyddwch yn ffonio, bod gennych:

 • eich P60 diwethaf; a’ch
 • holl slipiau cyflog am y flwyddyn ariannol bresennol

A fyddaf yn parhau i dderbyn cyfriflen?

Byddwch, bydd datganiad blynyddol yn cael ei ddyroddi ychydig wedi i CThEM ein hysbysu am unrhyw ad-daliadau yr ydych wedi eu gwneud yn ystod y flwyddyn dreth flaenorol.

Mae didyniadau benthyciad myfyriwr yn cael eu tynnu oddi wrth fy nghyflog/ tâl, a fydd hyn yn newid?

Na, os yr ydych mewn cyflogaeth ac yn ennill dros y trothwy wythnosol / misol, yna bydd didyniadau benthyciad myfyriwr yn parhau i ymddangos ar eich slip talu. Am ragor o wybodaeth, gwelwch yr adran Ad-dalu drwy Gynllun Talu Wrth Ennill (PAYE)

Ad-dalu drwy Gynllun Talu Wrth Ennill (PAYE) neu Hunan Asesiad

A fydd angen i mi gynyddu fy ad-daliadau?

Na, bydd y ffordd y mae ad-daliadau yn cael eu cyfrifo yn parhau'r un peth. Gwelwch sut a phryd mae ad-dalu am fwy o wybodaeth.

Rwy’n anfon fy nychweliad treth Hunan Asesiad i CThEM bob blwyddyn, a fydd hyn yn newid?

Na, dylech barhau i gwblhau eich dychweliad treth Hunan Asesiad pob blwyddyn a’i dychwelyd i CThEM.

Bydd CThEM yn parhau i gyfrifo didyniadau benthyciad myfyriwr ar sail eich enillion ar gyfer y flwyddyn dreth. Am ragor o wybodaeth, gwelwch adran Ad-dalu drwy Hunanasesiad

Rwy’n byw y tu allan i’r DU, sut fydd hyn yn fy effeithio?

Os oes eisoes gennych drefniant ad-daliad yna bydd hyn yn parhau fel yr arfer.

Os yr ydych yn bwriadu byw y tu allan i’r DU am fwy na 3 mis gwelwch yr adran Ad-dalu o dramor

Mae gennyf ôl-ddyledion ar fy nghyfrif(on) benthyciad ar hyn o bryd - a oes angen i mi wneud unrhyw beth?

Dylech barhau i ad-dalu'r trefniant cytunedig yr ydych wedi ei wneud gyda SLC neu’r Asiantaeth Casglu Dyled (Debt Collection Agency). Os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich cytundeb, dylech gysylltu gyda SLC neu’r Asiantaeth Casglu Dyled sy’n delio gyda’ch cyfrif benthyciad yn uniongyrchol.

 

Newidiadau i gyfraddau llog a throthwyon 01/09/2016

Mae’r Adran Dros Addysg (DfE) wedi cyhoeddi diweddariadau blynyddol i’r Cyfraddau Llog a Throthwyon o Fenthyciadau Incwm Wrth Gefn a Benthyciadau Math Morgais, fel y nodwyd yn y rheoliadau perthnasol a thermau ac amodau'r benthyciadau.

Benthyciadau Incwm Wrth Gefn

Benthyciadau Cynllun 1 (cyn-2012)

O 1 Medi 2016 hyd 31 Awst 2017, uchafswm y radd llog a osodwyd ar gyfer y benthyciadau Cynllun 1 sy’n bodoli’n barod fydd 1.6%. Er hynny, caiff y cap llog isel ei gychwyn, ac felly bydd y gyfradd sydd i’w godi yn newid o 1 Medi 2016 yn 1.25%

A wnewch chi gadw llygad ar y wefan yma’n rheolaidd gan y gall y cyfraddau newid yn ystod y flwyddyn academaidd.

O Ebrill 2017, bydd y trothwy ad-dalu yn codi i £17,775.

Benthyciadau Cynllun 2 (o 2012 ymlaen)

O 1 Medi 2016 hyd 31 Awst 2017, efallai bydd un neu fwy o gyfraddau llog yn berthnasol i chi:

Eich amgylchiadau Cyfradd llog
Wrth astudio a hyd nes Ebrill wedi i chi adael eich cwrs RPI plws 3% (4.6%)
O Ebrill 2017 wedi gadael eich cwrs hyd nes bydd y benthyciad yn cael ei ad-dalu’n llawn Llog Newidiol, yn ddibynnol ar incwm
RPI (1.6%), ble mae incwm yn £21,000 neu’n llai, yn codi ar raddfa lithrig hyd at RPI plws 3% (4.6%), ble mae incwm yn £41,000 neu’n fwy
Os nad ydych yn ymateb i’n gofynion am wybodaeth neu dystiolaeth RPI plws 3% (4.6%) ar wahân i i incwm, hyd nes bydd gennym yr holl wybodaeth sydd ei angen.

Mae newidiadau i drothwyon ad-dalu yn Ebrill angen cymeradwyaeth Seneddol. Am nawr, mae'r trothwy'n parhau'n £21,000.

Benthyciadau ôl-raddedig

O 1 Medi 2016 hyd nes 31 Awst 2017, bydd y gyfradd llog ar gyfer benthycwyr yn Lloegr yn cymryd Benthyciad ôl-raddedig ar gyfer gradd Meistr yn RPI plws 3% (4.6%).

Mae’r trothwy ad-dalu ar gyfer Benthyciadau ôl-raddedig wedi ei rewi yn £21,000 hyd nes o leiaf Ebrill 2021.

Benthyciadau Math Morgais

O 1 Medi 2016 hyd nes 31 Awst 2017, bydd y gyfradd llog ar gyfer Benthyciadau Math Morgais yn1.6%.

Bydd y trothwy oediad ar gyfer Benthyciadau Math Morgais yn £29,126.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich Benthyciad Math Morgais, cysylltwch gyda’ch gweinyddwr benthyciad.

 

Cais am fanylion cyswllt a chyflogaeth

Rydym yn cysylltu ein cwsmeriaid drwy e-bost a neges testun i ofyn am fanylion cyswllt a chyflogaeth gyfredol. Rydym yn gwneud hyn er mwyn sicrhau bod ein cwsmeriaid yn derbyn y wybodaeth berthnasol a mwyaf diweddar oddi wrthym ar yr amser cywir.

Os yr ydych wedi derbyn e-bost neu neges testun oddi wrthym yn ymwneud â hyn, rydym angen:

 • eich cyfeiriad cartref presennol;
 • eich rhif ffôn cartref cyfredol;
 • eich rhif ffôn symudol cyfredol;
 • eich cyfeiriad e-bost cyfredol; a
 • chadarnhad os ydych yn gyflogedig neu beidio.

Bydd y wybodaeth yma yn caniatáu i ni eich hysbysu am unrhyw newidiadau y byddwn yn eu gwneud a allai effeithio ar eich cyfrif benthyciad myfyriwr.

Os yr ydych wedi derbyn yr e-bost neu neges testun yma, gallwch ddiweddaru eich gwybodaeth drwy ein ffonio ar 0300 100 0603. Os yr ydych tramor, ffoniwch 0044 141 626 3770 os gwelwch yn dda. Mae ein swyddfa ar agor o 9am i 5:30pm.

Gallwch hefyd e-bostio eich gwybodaeth i: contact@slc.co.uk.

Sylwch fod y cyfeiriad e-bost hwn at ddibenion darparu'r wybodaeth gyswllt y gofynnwyd amdani'n unig. Ni fydd unrhyw gwestiwn a ofynnir yn cael ateb trwy'r blwch post hwn. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â'ch cyfrif neu os oes gennych ddogfennau i'w dychwelyd, ffoniwch ni ar y rhif uchod.

 

Cwblhau eich term ad-daliad – cyngor i gwsmeriaid ar opsiynau ad-daliad

Os yr ydych o fewn dwy flynedd o ad-dalu eich benthyciad yn llawn gallwch nawr ddewis gwneud eich ad-daliadau misol drwy Ddebyd Uniongyrchol yn hytrach na drwy Gynllun Talu Wrth Ennill.

Mae ad-daliadau benthyciad myfyriwr fel arfer yn cael ei gasglu drwy system dreth gyda’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr ond yn gallu monitro eich balans ar sail blwyddyn, yn hytrach na’n fisol. Golyga hyn bod hi’n bosibl i chi ad-dalu mwy na’r swm sy’n weddill ar eich cyfrif.

Os ydych yn dewis sefydlu Debyd Uniongyrchol misol i dalu gweddill eich balans yna fe allwn gyfrifo yn union pryd yr ydych yn disgwyl i ad-dalu, gan sicrhau yr ydych ond yn talu yr union ddyled.

Am ragor o fanylion am ad-dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol, gwelwch cwblhau eich term ad-daliad.


 

Cwcis ar safle Ad-daliad Benthyciad Myfyrwyr

Mae’r wefan yma yn defnyddio cwcis i helpu ei wneud yn fwy defnyddiol i chi ac i’n helpu ni i ddeall sut mae ein cwsmeriaid yn defnyddio’r safle. Am ragor o wybodaeth am ba cwcis mae’r wefan yma yn ei ddefnyddio a beth yw eu defnydd, ymwelwch â thudalen gwybodaeth diogelwch.


 

Mae eich Diogelwch yn Bwysig i ni

Mae Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn cymryd eich diogelwch o ddifrif ac rydym yn ymrwymedig i’ch gwarchod pa pryd bynnag y defnyddiwch ein gwasnaethau. I’n cynorthwyo i wneud hyn dylech bob amser cael eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer ac Ateb Cyfrinachol ar gael cyn siarad gydag un o’n cynrychiolwyr. Os nad oes gennych eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer ac Ateb Cyfrinachol byddwn yn gofyn cwestiynau diogelwch ychwanegol i chi cyn y byddwn yn cael mynediad i’ch cyfrif ac yn eich helpu gyda’ch ymholiad.


background image
Chwilio'r Safle