Neidio'r llywio
 

Newyddion diweddaraf

 

Cynnwys ar-lein gwefan ad-daliadau SLC cyn gwerthiant

Cyhoeddodd Llywodraeth y DU ar 6ed o Chwefror ei bod yn dechrau ar broses sydd ei angen i werthu rhan o lyfr benthyciad myfyriwr Seisnig. Mae’n cynnwys benthyciadau a ddyroddwyd gan awdurdod Seisnig lleol wnaeth fyned ad-daliad rhwng 2002 a 2006. Caiff y gwerthiant ei ymgymryd mewn cytundeb gyda Deddf Benthyciadau Myfyrwyr 2008.
Mae’r cyhoeddiad a wnaethpwyd ar 6ed o Chwefror ar gael yn www.gov.uk/dfe a dylai’r wybodaeth ganlynol helpu ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am eich benthyciad.
Un peth pwysig y dylech fod yn ymwybodol ohono ydy bod Llywodraeth y DU wedi ei gwneud yn glir na fydd unrhyw effaith ar gwsmeriaid sydd â’u benthyciadau wedi eu gwerthu o ganlyniad i’r gwerthiant.


Gwybodaeth Bwysig

Nid oes angen i chi wneud dim o ganlyniad i’r gwerthiant. Os bod eich benthyciad wedi ei werthu, Cwmni Benthyciadau Myfyriwr fydd yn parhau’n gyfrifol am weinyddu eich benthyciad (au). Golyga hyn bydd y ffordd yr ydych yn ad-dalu yn parhau yr un peth ac y byddwch yn parhau i dderbyn eich datganiadau blynyddol oddi wrthym.
Er bydd y benthyciadau’n cael eu trosglwyddo i gwmni buddsoddi annibynnol:

 • Ni fydd ad-daliadau unigol neu’n gyfan gwbl y byddwch yn eu gwneud yn newid o ganlyniad i’r gwerthiant. 
 • Ni fydd y ffordd yr ydych yn ad-dalu eich benthyciad(au) yn newid o ganlyniad i’r gwerthiant.
 • Ni fydd y ffordd y bydd eich cyfradd llog yn cael ei gyfrifo yn newid o ganlyniad i’r gwerthiant.
 • Ni fydd termau ac amodau eich benthyciad(au) yn newid o ganlyniad i’r gwerthiant.

Benthyciadau pwy sy’n cael eu gwerthu?
Mae’r gwerthiant yn cynnwys benthyciadau a ddyroddwyd gan unrhyw awdurdod lleol Saesnig wnaeth fyned ad-daliad rhwng 2002 a 2006. Mae’r gwerthiant yn cael ei ymgymryd mewn cytundeb â Deddf Gwerthiant Benthyciadau Myfyrwyr 2008. Bydd y broses yma’n cymryd sawl mis.
Os ydy eich benthyciad yn rhan o’r gwerthiant, yna, yn dilyn ei gwblhad, bydd Cwmni Benthyciadau Myfyriwr (SLC) yn ysgrifennu atoch ar ran yr Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg  i’ch hysbysu bod eich benthyciad(au) ymhlith y rheiny sydd wedi eu gwerthu.
Ni fydd angen ymateb neu weithred i’r llythyr.
Ni fydd y mwyafrif o gwsmeriaid gyda benthyciad myfyriwr yn cael eu cynnwys.
Pam fod y benthyciadau yma’n cael eu gwerthu?

Mae gwerthiant y benthyciadau yma’n rhan o ymgyrch ehangach Llywodraeth y DU i leihau pwysau cyllidol a chaniatáu buddsoddiad mewn i bolisiau eraill gyda dychweliadau economaidd neu gymdeithasol mwy tra’n sicrhau gwerth am arian ar gyfer y trethdalwr.

 

A oes hawl gan y Llywodraeth i wneud hyn?

Mae Deddf Gwerthiant Benthyciadau Myfyrwyr 2008 yn rhoi hawl i werthiant benthyciadau myfyrwyr ond bod benthyciadau sydd wedi eu gwerthu neu heb eu gwerthu yn cael eu trin yn yr un ffordd.

At bwy fydd y benthyciadau yma’n cael eu gwerthu?

Mae Llywodraeth y DU a’r Adran Addysg wedi cynghori y caiff y benthyciadau eu gwerthu i gwmni Seisnig annibynnol newydd sydd â’i unig bwrpas yw i berchen y benthyciadau ar ran buddsoddwyr. Caiff manylion y cwmni yma ei gadarnhau unwaith bydd y broses gwerthiant wedi ei gwblhau.
Sut caiff myfyrwyr eu cynghori os ydy eu benthyciadau wedi eu gwerthu?

Ar ran Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg, bydd yr SLC yn ysgrifennu i’w holl gwsmeriaid, at eu cyfeiriad cofrestredig, yn eu cynghori os ydy eu benthyciadau wedi eu cynnwys yn y gwerthiant. Caiff llythyrau eu dosbarthu o fewn tri mis o ddiwedd y gwerthiant. Os nad ydych yn derbyn llythyr o fewn y cyfnod yna, nid ydy eich benthyciad yn un sydd wedi ei werthu.
Beth yw Benthyciad Ad-daliad Amodol ar Incwm?

Benthyciadau Ad-daliad Amodol ar Incwm (ICR) ydy math o fenthyciadau myfyrwyr a oedd ar gael o 1998 ymlaen i fyfyrwyr addysg uwch. Caiff y benthyciadau yma eu had-dalu ar sail incwm, fel arfer drwy ddidyniadau o gyflog y cwsmer os yn gyflogedig neu drwy ddychweliad treth Hunan- Asesiad os yn hunan-gyflogedig.

A fydd termau ac amodau’r benthyciadau yma’n newid?

Ni fydd y termau ac amodau’n newid o ganlyniad i’r gwerthiant a bydd SLC yn parhau i weinyddu’r benthyciadau.

A fydd y gyfradd llog yn newid?

Na, ni fydd y gyfradd llog yn newid o ganlyniad i’r gwerthiant. Caiff y gyfradd llog ei osod ar hyn o bryd gan yr Adran Addysg, adran y llywodraeth sy’n gyfrifol am fenthyciadau myfyrwyr. Caiff y gyfradd llog ei diweddaru unwaith y flwyddyn ar 1af o Fedi, gan ddefnyddio ffigwr Mynegai Pris Manwerthu (RPI) o Fawrth y flwyddyn honno. Bydd y broses yma’n parhau yr un peth ar gyfer benthyciadau sydd wedi eu gwerthu neu heb eu gwerthu wedi’r gwerthiant. Gwelwch Cyfraddau Llog am ragor o wybodaeth.

Sut gallaf ddarganfod balans fy nghyfrif?

Mewngofnodwch i’ch cyfrif yn www.studentloanrepayment.co.uk

I fewngofnodi bydd angen eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer, cyfrinair ac ateb cudd.

 

A gall balans y benthyciad ei dalu’n gyfan gwbl yn syth?

Gall. Gall cwsmeriaid alw SLC ar 0300 100 0611 (Llun - Gwe 8am - 8pm a Sad 9am - 4pm).

Os ydy cwsmer wedi bod yn gwneud ad-daliadau drwy ei gyflog, mae angen iddynt sicrhau pan maent yn galw bod ganddynt:

 • P60 olaf; a’r
 • holl daliadau cyflog ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol

 

A gall cyfansymiau ychwanegol dal cael eu talu ar-lein tuag at falans sy’n weddill?

Gall, gall taliadau ychwanegol eu gwneud gan gerdyn credyd neu ddebyd ar unrhyw adeg drwy ddefnyddio’r gwasanaeth Gwneud Taliad.

A fydd yn rhaid i’m Cyflogwr wneud rhywbeth?

Na. Bydd cyflogwyr yn parhau gyda PAYE (talu wrth ennill), fel y nodwyd gan HMRC

Oriau agor Gwyliau’r Nadolig

Oriau agor ein ganolfan gyswllt dros wyliau’r Nadolig fydd:

Gwener 23 Rhagfyr
Sadwrn 24 Rhagfyr
Sul 25 Rhagfyr
Llun 26 Rhagfyr
Mawrth 27 Rhagfyr
Mercher 28 Rhagfyr
Iau 29 Rhagfyr
Gwener 30 Rhagfyr
Sadwrn 31 Rhagfyr
Sul 1 Ionawr
Llun 2 Ionawr
Mawrth 3 Ionawr
Mercher 4 Ionawr ymlaen:

08:00 – 13:00
Ar Gau
Ar Gau
Ar Gau
Ar Gau
08:00 – 20:30
08:00 – 20:30
08:00 – 13:00
Ar Gau
Ar Gau
Ar Gau
Ar Gau
dychwelyd i oriau arferol

 

Newidiadau i gyfraddau llog a throthwyon 01/09/2016

Mae’r Adran Dros Addysg (DfE) wedi cyhoeddi diweddariadau blynyddol i’r Cyfraddau Llog a Throthwyon o Fenthyciadau Incwm Wrth Gefn a Benthyciadau Math Morgais, fel y nodwyd yn y rheoliadau perthnasol a thermau ac amodau'r benthyciadau.

Benthyciadau Incwm Wrth Gefn

Benthyciadau Cynllun 1 (cyn-2012)

O 1 Medi 2016 hyd 31 Awst 2017, uchafswm y radd llog a osodwyd ar gyfer y benthyciadau Cynllun 1 sy’n bodoli’n barod fydd 1.6%. Er hynny, caiff y cap llog isel ei gychwyn, ac felly bydd y gyfradd sydd i’w godi yn newid o 1 Medi 2016 yn 1.25%

A wnewch chi gadw llygad ar y wefan yma’n rheolaidd gan y gall y cyfraddau newid yn ystod y flwyddyn academaidd.

O Ebrill 2017, bydd y trothwy ad-dalu yn codi i £17,775.

Benthyciadau Cynllun 2 (o 2012 ymlaen)

O 1 Medi 2016 hyd 31 Awst 2017, efallai bydd un neu fwy o gyfraddau llog yn berthnasol i chi:

Eich amgylchiadau Cyfradd llog
Wrth astudio a hyd nes Ebrill wedi i chi adael eich cwrs RPI plws 3% (4.6%)
O Ebrill 2017 wedi gadael eich cwrs hyd nes bydd y benthyciad yn cael ei ad-dalu’n llawn Llog Newidiol, yn ddibynnol ar incwm
RPI (1.6%), ble mae incwm yn £21,000 neu’n llai, yn codi ar raddfa lithrig hyd at RPI plws 3% (4.6%), ble mae incwm yn £41,000 neu’n fwy
Os nad ydych yn ymateb i’n gofynion am wybodaeth neu dystiolaeth RPI plws 3% (4.6%) ar wahân i i incwm, hyd nes bydd gennym yr holl wybodaeth sydd ei angen.

Mae’r trothwy ad-dalu ar gyfer benthyciadau Cynllun 2 wedi ei rewi yn £21,000 hyd nes o leiaf Ebrill 2021

Benthyciadau ôl-raddedig

O 1 Medi 2016 hyd nes 31 Awst 2017, bydd y gyfradd llog ar gyfer benthycwyr yn Lloegr yn cymryd Benthyciad ôl-raddedig ar gyfer gradd Meistr yn RPI plws 3% (4.6%).

Mae’r trothwy ad-dalu ar gyfer Benthyciadau ôl-raddedig wedi ei rewi yn £21,000 hyd nes o leiaf Ebrill 2021.

Benthyciadau Math Morgais

O 1 Medi 2016 hyd nes 31 Awst 2017, bydd y gyfradd llog ar gyfer Benthyciadau Math Morgais yn1.6%.

Bydd y trothwy oediad ar gyfer Benthyciadau Math Morgais yn £29,126.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich Benthyciad Math Morgais, cysylltwch gyda’ch gweinyddwr benthyciad.

 

Cais am fanylion cyswllt a chyflogaeth

Rydym yn cysylltu ein cwsmeriaid drwy e-bost a neges testun i ofyn am fanylion cyswllt a chyflogaeth gyfredol. Rydym yn gwneud hyn er mwyn sicrhau bod ein cwsmeriaid yn derbyn y wybodaeth berthnasol a mwyaf diweddar oddi wrthym ar yr amser cywir.

Os yr ydych wedi derbyn e-bost neu neges testun oddi wrthym yn ymwneud â hyn, rydym angen:

 • eich cyfeiriad cartref presennol;
 • eich rhif ffôn cartref cyfredol;
 • eich rhif ffôn symudol cyfredol;
 • eich cyfeiriad e-bost cyfredol; a
 • chadarnhad os ydych yn gyflogedig neu beidio.

Bydd y wybodaeth yma yn caniatáu i ni eich hysbysu am unrhyw newidiadau y byddwn yn eu gwneud a allai effeithio ar eich cyfrif benthyciad myfyriwr.

Os yr ydych wedi derbyn yr e-bost neu neges testun yma, gallwch ddiweddaru eich gwybodaeth drwy ein ffonio ar 0300 100 0603. Os yr ydych tramor, ffoniwch 0044 141 626 3770 os gwelwch yn dda. Mae ein swyddfa ar agor o 9am i 5:30pm.

Gallwch hefyd e-bostio eich gwybodaeth i: contact@slc.co.uk.

Sylwch fod y cyfeiriad e-bost hwn at ddibenion darparu'r wybodaeth gyswllt y gofynnwyd amdani'n unig. Ni fydd unrhyw gwestiwn a ofynnir yn cael ateb trwy'r blwch post hwn. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â'ch cyfrif neu os oes gennych ddogfennau i'w dychwelyd, ffoniwch ni ar y rhif uchod.

 

Cwblhau eich term ad-daliad – cyngor i gwsmeriaid ar opsiynau ad-daliad

Os yr ydych o fewn dwy flynedd o ad-dalu eich benthyciad yn llawn gallwch nawr ddewis gwneud eich ad-daliadau misol drwy Ddebyd Uniongyrchol yn hytrach na drwy Gynllun Talu Wrth Ennill.

Mae ad-daliadau benthyciad myfyriwr fel arfer yn cael ei gasglu drwy system dreth gyda’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr ond yn gallu monitro eich balans ar sail blwyddyn, yn hytrach na’n fisol. Golyga hyn bod hi’n bosibl i chi ad-dalu mwy na’r swm sy’n weddill ar eich cyfrif.

Os ydych yn dewis sefydlu Debyd Uniongyrchol misol i dalu gweddill eich balans yna fe allwn gyfrifo yn union pryd yr ydych yn disgwyl i ad-dalu, gan sicrhau yr ydych ond yn talu yr union ddyled.

Am ragor o fanylion am ad-dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol, gwelwch cwblhau eich term ad-daliad.


 

Cwcis ar safle Ad-daliad Benthyciad Myfyrwyr

Mae’r wefan yma yn defnyddio cwcis i helpu ei wneud yn fwy defnyddiol i chi ac i’n helpu ni i ddeall sut mae ein cwsmeriaid yn defnyddio’r safle. Am ragor o wybodaeth am ba cwcis mae’r wefan yma yn ei ddefnyddio a beth yw eu defnydd, ymwelwch â thudalen gwybodaeth diogelwch.


 

Mae eich Diogelwch yn Bwysig i ni

Mae Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn cymryd eich diogelwch o ddifrif ac rydym yn ymrwymedig i’ch gwarchod pa pryd bynnag y defnyddiwch ein gwasnaethau. I’n cynorthwyo i wneud hyn dylech bob amser cael eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer ac Ateb Cyfrinachol ar gael cyn siarad gydag un o’n cynrychiolwyr. Os nad oes gennych eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer ac Ateb Cyfrinachol byddwn yn gofyn cwestiynau diogelwch ychwanegol i chi cyn y byddwn yn cael mynediad i’ch cyfrif ac yn eich helpu gyda’ch ymholiad.


background image
Chwilio'r Safle