Neidio'r llywio
 

Cynllun 2 - Sut caiff ad-daliadau eu gwneud?

 

Os yr ydych yn gyflogedig

Os yr ydych yn gyflogedig bydd eich benthyciadau myfyriwr yn cael i gyfrifo gan eich cyflogwr, ac wedi ei gymryd yn uniongyrchol o’r cyflog yna, ar ddiwedd y flwyddyn dreth ariannol, yn cael ei anfon at HMRC.

Cam 1 – ad-daliadau sy’n cael eu cymryd o’ch cyflog

null

Unwaith y byddwch yn dechrau ennill dros £25,000 y flwyddyn (£2,083 y mis) bydd eich cyflogwr yn dechrau cymryd ad-daliadau benthyciad myfyriwr oddi wrth eich cyflog. Caiff y swm a gymerir ei ddangos ar eich slip cyflog.

Cam 2 – mae eich cyflogwr yn anfon eich ad-daliadau i HMRC

null

Ar ddiwedd pob blwyddyn dreth bod eich cyflogwr yn cadarnhau gyda HMRC faint o fenthyciad myfyriwr yr ydych wedi ei ad-dalu y flwyddyn honno.

Cam 3 – mae’r HMRC yn dweud wrthym faint yr ydych wedi ei ad-dalu

null

Yna mae CThEM yn dweud cyfanswm yr ad-daliadau benthyciad myfyriwr yr ydych wedi eu gwneud yn y flwyddyn dreth ariannol ddiwethaf. Mae ganddynt hyd at ddiwedd y flwyddyn dreth newydd i ddychwelyd y wybodaeth yma i ni, er mae’r mwyafrif yn cael ei dderbyn o fewn 6 mis.

Cam 4 – byddwn yn gweithio balans newydd hyd at ddiwedd y flwyddyn dreth

null

Rydym yn rhannu’r cyfanswm wnaethoch ei dalu yn ystod y flwyddyn mewn i 12 ad-daliad misol cyfartal. Mae y rhain wedyn yn cael eu talu i’ch benthyciad fel rhan-daliadau misol ac mae’r llog yn cael ei gyfrifo ac yn cael ei ychwanegu at bob mis.

Cam 5 – anfonwn gyfriflen atoch

null

Unwaith y byddwn wedi cadarnhau eich balans newydd byddwn yn anfon cyfriflen atoch yn manylu faint wnaethoch dalu yn y flwyddyn dreth blaenorol, faint o log sydd wedi ei ychwanegu a chyfanswm eich balans sy’n weddill.

Os yr ydych yn cwblhau dychweliad treth Hunan Asesiad

Bydd HMRC yn anfon dychweliad treth Hunan Asesiad i chi ar ddiwedd y flwyddyn dreth. O 2016 dychweliad treth ymlaen bydd angen i chi ddatgelu bod gyda chi fenthyciad myfyriwr i’w ad-dalu. Bydd HMRC yn cyfrifo faint sydd yn weddill i chi dalu am y flwyddyn ac y byddwch yn ei dalu fel rhan o’ch bil treth blynyddol.

Cam 1 – rydych yn nodi ar ddychweliad treth Hunan Asesiad bod gennych fenythicad myfyriwr

null

Pan fyddwch yn nodi bod gennych fenthyciad myfyriwr, bydd HMRC yn cyfrifo sut y dylech ad-dalu a hynny wedi ei selio ar eich enillion am y flwyddyn dreth.

Cam 2 – rydych chi’n talu eich bil treth i HMRC

null

Bydd HMRC yn eich cynghori am y cyfanswm o dreth atebolrwydd, a fydd yn cynnwys unrhyw ad-daliad benthyciad myfyriwr sydd angen i chi dalu, ac rydych yn eu talu’n uniongyrchol.

Cam 3 – Mae’r HMRC yn dweud wrthym faint yr ydych wedi ei dalu

null

Mae’r HMRC yna’n dweud wrthym faint yr ydych wedi ei ad-dalu o’ch benthyciad myfriwr yn y flwyddyn dreth. Mae’r swm o ad-daliadau benthyciad myfyriwr y gwnaethoch wedi ei gynnwys yng nghyfanswm eich atebolrwydd treth am y flwyddyn. Mae HMRC ond yn anfon swm benthyciad myfyriwr i ni.

Cam 4 – rydym yn gweithio eich balans newydd hyd at ddiwedd y flwyddyn dreth

null

Mae’r cyfanswm o fenythicad myfyriwr a dalwyd gennych wedi ei osod ar eich cyfrif ar Ionawr 31 yn dilyn y flwyddyn dreth mae’r dychweliad yn berthnasol. Caiff ei di-dynnu o’ch balans benthyciad fel swm unigol lwmp-swm.

Cam 5 – rydym yn anfon cyfriflen atoch

null

Unwaith y byddwn wedi penderfynu ar falans newydd byddwn yn anfon datganiad yn manylu faint yr ydych wedi talu ar gyfer y flwyddyn dreth, faint o log sydd wedi ei ychwanegu a chyfanswm o’r balans sy’n weddill.


background image
Chwilio'r Safle