Neidio'r llywio
 

Cynllun 1 - Canslo rhan o ddyled benthyciad myfyriwr

 

Mae’r wybodaeth ar y dudalen yma ond yn berthnasol i chi os wnaethoch dderbyn Benthyciad Cynnal gan Gyllid Myfyrwyr Cymru yn y flwyddyn academaidd 2010/11 neu wedi hynny.


A ydw i’n gymwys ar gyfer canslo rhan o’r Benthyciad Cynhaliaeth?

Os wnaethoch gymryd Benthyciad Cynnal yn y flwyddyn academaidd 2010/11 neu wedi gan Gyllid Myfyrwyr Cymru, efallai gall Llywodraeth Cymru ddarparu chi gyda chansliad rhannol hyd at £1,500. Caiff y gostyngiad ei wneud at falans eich benthyciad myfyriwr gan yr SLC pan fyddwch yn dechrau ad-dalu.


Ni fyddwch yn gymwys ar gyfer cansliad rhannol os oes gennych dreuliau banc, costau, treuliau neu gosbau i’ch benthyciadau neu yr ydych wedi torri eich cytundeb benthyciad.

Os oes gennych falans benthyciad am fwy nag un blwyddyn academaidd cymwys a nodwyd uchod, caiff y cansliad ei weithredu i’r benthyciad cyntaf wnaethoch ei gymryd. Felly os oes gennych fenthyciad yn y flwyddyn academaidd 2011/12 a’r flwyddyn academaidd 2012/13 caiff y canslad ei osod ar falans benthyciad y flwyddyn academaidd 2011/12.


Sut ydw i yn elwa o gansliad rhannol i’r Benthyciad Cynhaliaeth?

Wedi i chi wneud yr ad-daliad cyntaf o’ch benthyciad myfyriwr byddwn yn canslo’n awtomatig hyd at £1,500 o’r Benthyciad Cynnal wnaethoch ei gymryd. Gall y taliad yma fod yn orfodol (drwy eich cyflogwr) neu’n wirfoddol (drwy Gwmni Benthyciadau Myfyrwyr – megis, drwy wneud taliad ar –lein).


Er hynny, er mwyn derbyn budd llawn o’r canslad rhannol, dylech fod wedi derbyn pob rhandal o’r benthyciad cynnal sydd yn ddyledus ar gyfer y flwyddyn academaidd cyn gwneud ad-daliad.


Sut ydw i’n gwneud taliad?

Gall ad-daliadau eu gwneud fesul unrhyw un o’r dulliau yma:

  • cerdyn credyd neu ddebyd;
  • debyd Uniongyrchol;
  • archeb sefydlog, neu
  • drwy y system dreth, ee PAYE neu Hunan Asesiad
  • siec

Gallwch wneud ad-daliad o unrhyw swm er mwyn derbyn cansliad rhannol i’ch Benthyciad Cynhaliaeth, ond mae lleiafswm yr ydym yn derbyn os ydych am wneud ad-daliad ar-lein.

  • £5 yw’r lleiafswm y gallwn ei dderbyn drwy gerdyn ar-lein.
  • £5 yw’r lleiafswm o Ddebyd Uniongyrchol gael gael ei sefydlu bob mis.

Faint o’r Benthyciad Cynhaliaeth caiff ei ganslo?

Mae’r cyfrifiad i ddatrys swm eich Benthyciad Cynhaliaeth sydd wedi ei ganslo yn gymleth ac yn dibynnu ar:

  • Gwerth eich ad-daliad cyntaf
  • Swm y Benthyciad Cynhaliaeth wnaeth ei gymryd yn y flwyddyn academaidd 2010/11, 2011/12, 2012/13 neu 2013/14; a
  • Chyfanswm sy’n weddill ar yr amser wnaethoch eich ad-daliad cyntaf.

Isod mae rhai esiamplau syml sy’n dangos sut mae’r swm a ganslwyd yn gallu cael ei effeithio:

Caiff eich ad-daliad cyntaf ei rannu’n awtomatig ar draws y benthyciadau (a’r llog cronedig) wnaeth eu cymryd yn ystod eich astudiaethau. Golyga hyn efallai cewch fwy nag un Benthyciad Cynnal wedi ei ganslo na’r hyn a ddengys yn yr esiamplau canlynol:

Esiampl 1

Os wnaethoch gymryd Benthyciad Cynhaliaeth o £3,000 yn 2010/11, 2011/12, 2012/13 neu 2013/14 ac roedd eich ad-daliad cyntaf i ni yn £50, byddem yn canslo £1,500 o’ch dyled sy’n weddill ar eich benthyciad myfyriwr.

Esiampl 2

Os wnaethoch gymryd Benthyciad Cynhaliaeth o £1,200 yn 2010/11, 2011/12, 2012/13 neu 2013/14 ac roedd eich ad-daliad cyntaf i ni yn £5, byddem yn canslo £1,195 o’ch dyled sy’n weddill ar eich benthyciad myfyriwr.

Esiampl 3

Os wnaethoch gymryd Benthyciad Cynhaliaeth o £200 yn 2010/11, 2011/12, 2012/13 neu 2013/14 ac roedd eich ad-daliad cyntaf i ni yn £200, ni fyddech yn derbyn unrhyw gansliad dyled.

Esiampl 4

Os wnaethoch gymryd Benthyciad Cynhaliaeth o £1,500 yn 2011/12 a gwnaethoch taliad gwirfoddol o £5 i ni wedi chi dderbyn eich rhan-daliad cyntaf (o £500), yna caiff £495 o’ch dyled benthyciad myfyriwr sy’n weddill ei ganslo.


Ni chaiff cansliad rhannol ei osod ar y rhan-daliadau sy’n weddill ac fe fydd ychwanegiad balans o £1000 ar eich cyfrif ar ddiwedd y flwyddyn (gan gynnwys llog).

Esiampl 5

Os wnaethoch gymryd benthyciad cynhaliaeth yn 2011/12 a gwnaethoch ad-daliad gwirfoddol o £50 i ni wedi i chi dderbyn eich ail rhandal (o £500), yna bydd £950 o’ch dyled benthyciad myfriwr sy’n weddill yn cael ei ganslo.


Ni fydd y cansliad rhannol yn cael ei osod ar eich rhandal sy’n ddyledus ac fe fydd £500 o falans yn ychwanegol ar eich cyfrif ar ddiwedd y flwyddyn (gan gynnwys Llog).


A fyddaf yn derbyn taleb am fy ad-daliadau?

Byddwch – pan fyddwch yn gwneud taliad, gallwch ofyn am daleb.


Pryd caiff fy nghansliad rhannol ei ddidynnu oddi ar fy malans?

Os yr ydych yn gymwys ar gyfer cansliad rhannol, unwaith y byddwch wedi gwneud eich ad-daliad cyntaf, byddwn yn cyfrifo faint fydd yn cael ei ddidynnu o’ch balans. Caiff newid i’r didyniad a’r balans ei wneud yn sydyn wedi i chi wneud yr ad-daliad a bydd fel arfer yn dangos ar eich cyfriflen blynyddol nesaf.


A oes dyddiad terfyn ar gyfer polisi canslo rhannol?

Nac oes – Ond eich bod wedi cymryd Benthyciad Cynnal yn y flwyddyn academaidd 2010/11 neu wedi hynny, rydych yn gymwys ar gyfer canslad rhannol o’ch polisi, caiff eich didyniad ei osod pan fyddwch yn gwneud eich ad-daliad cyntaf. Os mae eich incwm yn parhau o dan drothwy ad-daliad am sawl blwyddyn, byddwch dal yn gymwys ar gyfer cansliad rhannol os neu pryd y byddwch yn gwneud ad-daliad yn y dyfodol.


Golyga hyn os yr ydych yn methu â gwneud ad-daliad, ni fyddwch yn colli cyfle gan y byddwn yn gosod cansliad rhannol unwaith y byddwch wedi gwneud yr ad-daliad cyntaf, naill ai drwy eich cyflog, neu, os yr ydych yn hunan gyflogedig, drwy ad-daliad hunan asesiad.


Ydy hi’n bosib i mi dderbyn cansliad rhannol fwy nag unwaith?

Nac ydy. Dylech nodi eich bod ond yn gallu derbyn cansliad rhannol unwaith.


Pam fod y polisi cansliad rhannol wedi ei gyflwyno?

Mewn datganiad cyflawn ar Fawrth 18fed 2009, gwnaeth y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau yr adeg honno, gyhoeddi ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i adroddiad cyfnod un o’r Adolygiad am Addysg Uwch yng Nghymru a gyflwynwyd ar Hydref 1af 2008. Ei gynigion oedd i ailfodelu’r system gyllid ar sail ymrwymiad ‘ Un Cymru’ i ddarparu cymorth ychwanegol i ddyled myfyrwyr ac i ddarparu buddosoddiad yn y sector addysg uwch.


Yn uniongyrchol gyda’r cynigion o Reoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2011 ac wedyn 2011 mae’n nhw’n darparu myfyrwyr sy’n derbyn benthyciad Cynhaliaeth oddi wrth Gyllid Myfyrwyr Cymru am y flwyddyn academaidd 2010/11, 2011/12, 2012/13 neu 2013/14, yn eu trefn, i gael cansliad rhannol hyd at £1,500 wedi ei osod i’w balans benthyciad unwaith y byddant yn dechrau gwneud ad-daliadau.


background image
Chwilio'r Safle