Neidio'r llywio
 

Cynllun 1 - Sut mae darganfod eich balans

 

Cyfrifo balans cyfredol sy’n ddyledus

Gallwch mewngofnodi i’ch cyfrif a defnyddio Cyfrifiannell Balans i ddarganfod faint sydd yn weddill gennych i’w dalu.


Rhaid i chi gael manylion pob ad-daliad sydd wedi eu cymryd o’ch cyflog neu yr ydych wedi eu talu i’r HMRC ers i ni eich cynghori ddiwethaf am eich ad-daliadau drwy’r system dreth. Nid yw’r Cyfrifiannell Balans yn rhoi ffigwr setliad. Os yr hoffech ffigwr setliad ar gyfer eich benthyciad myfyriwr, cysylltwch gyda ni ar 0300 100 0611.

Os oes gennych fenthyciad Cynllun 1 a Chynllun 2 ac rydych yn meddwl eich bod wedi ad-dalu un math o gynllun, dylech ein ffonio ni. Bydd angen i chi ein darparu gyda manylion o bob swm ad-dalu benthyciad myfyriwr yr ydych wedi ei wneud yn y flwyddyn dreth gyfredol. Gellir darganfod y rhain ar eich slipiau cyflog wythnosol neu fisol, ni allwn dderbyn ffigyrau blwyddyn i ddyddiad (YTD).

Os, o’r wybodaeth a roesoch i ni, rydych wedi ad-dalu un math o gynllun byddwn yn dymuno bod eich cyflogwr ond yn gwneud didyniadau ar sail y trothwy math cynllun sydd yn weddill.Didyniadau Ad-daliadau

Caiff didyniadau ad-daliadau oddi wrth eich cyflog eu dangos ar eich slipiau cyflog neu eich P60. Dylech gadw’r dogfennau yma gan nad ydym yn derbyn manylion o’ch ad-daliadau hyd nes diwedd bob blwyddyn treth.


Mae’n bwysig eich bod yn monitro eich ad-daliadau a chadw cofnod o’ch balans fel eich bod yn ymwybodol pryd yr ydych yn gorffen ad-dalu. Gall hyn helpu atal chi i dalu gormod yn ôl ac yn gorfod gwneud cais am ad-daliad oddi wrthym.Cyfriflenni

Cyn i chi ddechrau ad-dalu eich benthyciad byddwch yn derbyn cyfriflen yn eich cynghori o’ch balans sy’n weddill.


Unwaith y byddwch yn ad-dalu eich benthyciad, drwy Gynllun Talu Wrth Ennill neu Hunan Asesiad, byddwn yn anfon cyfriflen pan fydd HMRC wedi ein hysbysu o’r taliadau yr ydych wedi eu gwneud. Gall hyn olygu na fyddwch efallai yn derbyn cyfriflen oddi wrthym yn flynyddol.


myfyrwyr
Chwilio'r Safle