Neidio'r llywio
 

Cynllun 1 - Sut mae’r ad-daliadau yn cael eu cyfrifo

 

Faint y byddwch chi’n ad-dalu

Bydd eich cyflogwr yn cymryd ad-daliadau o’ch cyflog yn ystod unrhyw gyfnod tâl lle mae eich enillion cyn treth dros y trothey wythnosol neu fisol.


O ran cyfnod talu, rydym yn meddwl bob tro y byddwch yn derbyn eich cyflog. Gall hyn fod pob:

  • Wythnos
  • Pythefnos
  • Pedair wythnos
  • Mis Calendar

Y trothwy enillion yw:

  • £341 yr wythnos
  • £1,481 y mis
  • £17,775 y flwyddyn

Rydych yn talu 9% o’ch incwm dros y trothwy.


Er enghraifft, os yr ydych yn cael eich talu’n fisol, rydych yn ennill £1750 yn gros y mis a byddech yn ad-dalu 9% o wahaniaeth rhwng yr hyn yr ydych yn ei ennill a beth yw’r trothwy:

£1,750 - £1,481 = £269


9% o £269 = £24


Felly £24 y mis y byddai eich ad-daliad benthyciad myfyriwr.


Esiampl o’r ad-daliadau

Incwm bob blwyddyn cyn treth Cyflog misol Taliad Misol
Hyd at £17,775 £1,481 £0
£17,500 £1,541 £5
£21,000 £1750 £24
£24,000 £2000 £46
£27,000 £2250 £69
£30,000 £2500 £91

Os eich incwm yn newid yn ystod y flwyddyn

Os mae eich incwm yn newid, naill ai yn codi neu’n gostwng, bydd swm eich ad-daliad yn newid yn awtomatig i adlewyrchu hyn.


Gwneud ad-daliadau er gwaethaf ennill o dan y trothwy blynyddol

Efallai bydd yn rhaid i chi wneud ad-daliadau benthyciad myfyriwr os ydych yn ennill o dan £17,775 y flwyddyn.


Digwydda hyn os fydd eich cyflog yn codi uwch y trothwy wythnosol neu fisol yn ystod unrhyw gyfnod talu.


Er enghraifft, os yr ydych yn cael eich talu’n wythnosol ac yn ennill fel arfer yn llai na £341 (y trothwy wythnosol), ni fyddai’n rhaid i chi ad-dalu. Ond os fyddech yn gwneud shifft ychwanegol ac yn derbyn bonws a fyddai’n codi eich cyflog yn uwch na £341 yr wythnos honno, byddech yn ad-dalu gan ei fod dros y trothwy.


Os mae eich incwm yn gyfatebol neu’n is na £17,775 mewn unrhyw flwyddyn dreth, byddwch â’r hawl i wneud cais i ni ar ddiwedd y flwyddyn dreth am –ad-daliad o’ch benthyciad myfyriwr os y dymunwch.


Incwm anenilledig

Os yr ydych gydag incwm anenilledig o fwy na £2,000 y flwyddyn, er enghraifft llog ar stociau, cyfranddaliadau neu gynilion, efallai fydd yn rhaid i chi wneud ad-daliadau ychwanegol i’ch benthyciad myfyriwr.


Bydd HMRC yn eich cynghori os oes rhaid i chi wneud unrhyw daliadau yn uniongyrchol iddyn nhw mewn perthynas â’ch benthyciad myfyriwr unwaith y byddant wedi asesu unrhyw ddychweliad treth Hunan Asesiad wnaethoch gyflwyno iddyn nhw.


Mae gennyf fenthyciad cynllun 1 a chynllun 2, sut mae fy ad-daliadau yn gweithio?

Mae’r swm yr ydych yn ei ad-dalu i bob math o gynllun yn dibynnu ar eich incwm. Bydd eich cyflogwr yn gwneud un cyfrifiad o 9% felly ond un swm ad-daliad fydd yn dangos ar eich slip cyflog.


Trothwy ad-daliad ar gyfer Cynllun 1 yw £17,775 a’r trothwy ar gyfer Cynllun 2 yw £21,000. Felly, os ydych yn ennill llai na £17,775 ni fyddwch yn gwneud unrhyw ad-daliad o gwbl.


Os ydy eich incwm rhwng £17,775 a £21,000 caiff eich ad-daliad ei osod i’ch benthyciad Cynllun 1.


Os ydy eich incwm yn fwy na £21,000 caiff eich ad-daliad ei wasgaru ar draws eich benthyciadau Cynllun 1 a Chynllun 2.


Mae’r tabl isod yn dangos sut ciaff symiau ad-daliad eu rhannu a’u gosod i bob math o gynllun pan rydych yn talu y ddau fenthyciad sef Cynllun 1 a Chynllun 2.


Eich incwm Swm a dalwyd I Fenthyciad Cynllun 1 Swm a dalwyd I fenythyciad Cynllun 2 Cyfanswm misol a dalwyd I’r benthyciadau cyfan
Hyd at £17,775 (trothwy incwm cynllun 1) £0 £0 £0
£18,000 £1 per month £0 £1 per month
£21,000 (trothwy incwm cynllun 2) £24 per month £0 £24 per month
£25,000 £24 per month £30 per month £54 per month
£32,000 £24 per month £82 per month £106 per month

Mae gennyf fenthyciad Cynllun 1 a Chynllun 2, beth sydd yn digwydd pan yr wyf yn talu un math o gynllun yn gyfan gwbl?

Pan yr ydych wedi ad-dalu un o’ch mathau cynllun byddwn yn ysgrifennu i roi gwybod i chi.

Os rydych yn ad-dalu eich Cynllun 1 yn gyntaf, byddwch yn dechrau, neu’n parhau, i wneud ad-daliadau tuag at eich benthyciad Cynllun 2. Darganfyddwch mwy am drothwyon Cynllun 2

Os rydych yn ad-dalu eich Cynllun 2 yn gyntaf, byddwch yn dechrau, neu’n parhau, i wneud ad-daliadau tuag at eich benthyciad Cynllun 1. Gwelwch y trothwynon wythnosol, misol a blynyddol uwch.

Byddwch ond yn gwneud yr ad-daliadau os bod eich incwm dros y trothwy perthnasol.

myfyrwyr
Chwilio'r Safle