Neidio'r llywio
 

Cynllun 1 - Cwestiynau sy’n cael eu holi’n fynych

 
 

Benthyciadau ar sail incwm

Beth ydy benthyciad ar sail incwm?

Arian ydy benthyciad ar sail incwm yr ydych wedi ei fenthyg i’ch helpu gyda’ch astudiaethau.


Gallai hyn fod wedi bod yn Fenthyciad Cynnal i’ch helpu chi gyda chostauo ddydd i ddydd, neu Fenthyciad Ffi Dysgu a dalwyd gennym ni ar eich rhan, i’ch prifysgol neu goleg i dalu costau eich ffioedd dysgu. Rhaid i chi dalu’r benthyciadau yma yn ôl.


Caiff y math yma fenthyciad ei alw’n fenthyciad Ad-daliad Amodol ar Incwm (ICR).


Os wnaethoch dderbyn grantiau ychwanegol neu fwrsariaethau nid ydych yn talu’r rhain yn ôl.


Gall fy menthyciad ar sail incwm ei ddileu?

Gall, mae yna wahanol reolau am ddileu benthyciad yn dibynnuar ble yr oeddech fel arfer yn byw pan wnaethoch fyned prifysgol neu goleg a phryd wnaethoch gymryd eich benthyciad cyntaf.


Pryd fydd eich benthyciad yn cael ei ddileu


Os wnaethoch gymryd eich benthyciad pan yr oeddech yn byw yn: Caiff ei ganslo os wnaethoch:
Lloegr neu Gymru - Cyn 1af Medi 2012
 • gymryd eich benthyciad myfyriwr cyntaf mewn neu wedi’r flwyddyn academaidd 2005/06, yna caiff ei ganslo pan fyddwch yn troi 65; neu pan wnaethoch
 • gymryd eich benthyciad myfyriwr cyntaf yn neu wedi’r flwyddyn academaidd 2006/07, yna caiff ei ganslo 25 mlynedd wedi i chi ddod yn gymwys i’w ad-dalu
Alban
 • gymryd eich benthyciad myfyriwr cyntaf yn neu cyn y flwyddyn academaidd 2006/07, yna caiff ei ganslo pan fyddwch yn troi 65; neu pan wnaethoch
 • gymryd eich benthyciad myfyriwr cyntaf yn neu wedi’r flwyddyn academaidd 2007/08, yna caiff ei ganslo 35 mlynedd wedi’r flwyddyn academaidd 2007/08, yna caiff ei ganslo 35 mlynedd wedi i chi ddod yn gymwys i’w ad-dalu.
Gogledd Iwerddon
 • gymryd eich benthyciad myfyriwr cyntaf mewn neu wedi’r flwyddyn academaidd 2005/06, yna caiff ei ganslo pan fyddwch yn troi 65; neu pan wnaethoch
 • gymryd eich benthyciad myfyriwr cyntaf yn neu wedi’r flwyddyn academaidd 2006/07, yna caiff ei ganslo 25 mlynedd wedi i chi ddod yn gymwys i’w ad-dalu

Os yr ydych yn derbyn budd-dal yn ymwneud ag anabledd ac yn barhaol yn anffitar gyfer gweithio, gallwn ganslo’r benthyciad. Er hynny, ni allwn ganslo benthyciad os na fyddwn yn derbyn cadarnhad meddygol ynghyd â thystiolaeth o’ch budd-dal anabledd.

Nôl i'r brig


Eich balans benthyciad

Sut gallaf ddarganfod faint sydd dal yn ddyledus gennyf?

Gallwch fewngofnodi i’ch cyfrif ad-dalu benthyciad myfyriwr gan ddefnyddio’rddolen ar y dudalen yma, a defnyddiwch y Cyfrifiannell Balans i weld faint sydd gennych ar ôl i’w dalu.


Bydd angen i chi gael manylion o’r:

 • holl ddidyniadau sydd wedi eu cymryd o’ch tâl; ac
 • unrhyw ad-daliadau yr ydych wedi eu gwneud i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi drwy Hunan Asesiad ers i ni gael ein cynghori diwethaf o’ch ad-daliadau drwy ein system treth.


Os yr ydych wedi mewngofnodi i’ch cyfrif o’r blaen, ymwelwch â’r adran amsut i ddefnyddio eich cyfrif ar-lein.


Beth ddylem ei wneud os yr wyf yn meddwl fy mod I wedi talu fy menthyciad yn gyfan gwbl ers i mi dderbyn fy nghyfriflen ddiwethaf?

Dylech gysylltu gyda ni gyda manylion o’r holl ddidyniadau sydd wedi eu cymryd o’ch tâl, neu yr ydych wedi eu talu i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi ers dyddiad eich cyfriflen ddiwethaf.


Os oes gennych fenthyciad Cynllun 1 a benthyciad Cynllun 2, ac o’r wybodaeth a wnaethoch roi i ni yr ydych wedi ad-dalu un math o gynllun, byddwn yn gofyn i’ch cyflogwr ond i wneud didyniadau wedi eu selio ar drothwy'r math o gynllun sydd yn weddill.

Nôl i'r brig


Ad-dalu eich benthyciad

Sut ydw i’n ad-dalu fy menthyciad ar sail incwm?

Caiff eich ad-daliadau eu casglu fel arfer drwy’r system dreth gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC).


Bydd hyn naill ai:

 • drwy'r cynllun Talu Wrth Ennill os yr ydych yn weithiwr o gwmni; neu’n
 • uniongyrchol i HMRC drwy Hunan Asesiad.

Beth ydy Talu Wrth Ennill (PAYE)?

Dyma ble mae eich cyflogwr yn didynnu eich ad-daliad benthyciad myfyriwr yn uniongyrchol o’ch slip cyflog. Am ragor o wybodaeth, gwelwch yr adran arAd-dalu drwy Dalu wrth Ennill.


Beth os wyf yn talu treth drwy Hunanasesiad?

Os yr ydych yn hunangyflogedig y chi fydd yn gyfrifol am gyfrifo a thalu eich ad-daliadau benthyciad myfyriwr drwy Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Am ragor o wybodaeth, gwelwch yr adran arAd-dalu drwy Hunan Asesiad.


Faint ydw i’n ei ad-dalu?

Byddwch yn ad-dalu 9% o unrhyw beth yr ydych yn ei ennill dros y trothwy incwm.


Trothwy incwm y DU ydy:

 • £17,775 cyn treth bob blwyddyn
 • £1,481 cyn treth bob mis
 • £341 cyn treth bob wythnos

Er enghraifft, os yr ydych yn ennill £1,650 y mis, byddech yn talu 9% o £169, neu £15 y mis i’ch benthyciad myfyriwr.


Gwelwch yr adran arDrothwyau Tramor am wybodaeth am drothwyau incwm mewn gwledydd eraill.


Gallaf wneud ad-daliadau ychwanegol?

Gallwch. Gallwch wneud ad-daliadau ychwanegol drwy gerdyn credyd neu ddebyd unrhyw amser, yn uniongyrchol i ni, drwy ddefnyddio’r gwasanaeth Gwneud Taliad.

Am ragor o wybodaeth am ddulliau eraill o ad-dalu, ymwelwch â’r adran Opsiynau talu.

Sut caiff ad-daliadau uniongyrchol eu gosod ar eich balans

Pan fyddwch yn gwneud ad-daliad uniongyrchol i SLC, mae’r ffordd y caiff yr arian ei osod ar eich balans yn dibynnu ar statws eich cyfrif. Darganfyddwch mwy amy ffordd caiff ad-daliadau uniongyrchol eu clustnodi i’ch balans.

Beth sydd yn digwydd os yr wyf yn newid cyflogwr?

Os yr ydych yn newid eich cyflogwr, bydd eich cyflogwr newydd efallai yn gofyn i chi pa fath o gynllun ad-dalu sydd gennych, Cynllun 1 neu Gynllun 2, i osod y trothwy cywir ac i weld pa ddidyniadau ad-dalu sydd wedi eu seilio ar eich incwm. Gallwch ddarganfod eich math o gynllun ar unrhyw ohebiaeth ddiweddar. Gallwch hefyd weithio hyn allan eich hun drwyateb y cwestiynau yma.

Sut ydwyf yn ad-dalu os yr wyf yn byw tramor?

Os yr ydych yn gyflogedig tramor neu yr ydych tu allan i system dreth y DU, byddwch yn gwneud ad-daliadau benthyciad myfyriwr yn uniongyrchol i ni. Am fwy o wybodaeth, gwelwch yr adran arad-daliad benthyciad ar sail incwm o dramor.


Beth ddylem ei wneud os ydwyf yn meddwl fy mod i bron â chwblhau talu fy menthyciad?

Gallwchfewngofnodi i’ch cyfrif ad-dalu benthyciad myfyriwr drwy ddefnyddio’r ddolen mewngofnodi ar y dudalen yma, a defnyddio’r Cyfrifiannell Balans i weld faint sydd yn weddill gennych i’w dalu.


Os yr ydych o fewn rhai misoedd o dalu eich benthyciad yn llawn, neu os ydych eisoes wedi ei dalu, dylech gysylltu gyda ni gyda manylion o’r holl ad-daliadau yr ydych wedi eu gwneud ers dyddiad eich cyfriflen olaf.

Hawlio nôl ad-daliadau benthyciad myfyriwr os wnaethoch ennill llai na’r trothwy ad-dalu blynyddol

Mae’n bosib eich bod wedi cael didyniad benthyciad myfyriwr mewn cyfnod tâl ble yr oeddech yn ennill dros y trothwy misol neu wythnosol, ond dros y flwyddyn gyfan heb ragori’rtrothwy ad-dalu blynyddol.

Gallai hyn ddigwydd efallai os yr ydych yn derbyn taliad bonws neu’n gweithio trosamser. Yn y sefyllfa yma byddwch yn gallu gwneud cais i ni am ad-daliad o’r ad-daliadau yr ydych wedi eu gwneud yn y flwyddyn honno. Er hynny, ni fyddwn yn gwneud ad-daliad os na fyddwch yn gofyn am un.

Efallai y byddwch yn penderfynu na fyddwch eisiau ad-daliad, ac felly byddwch yn talu eich benthyciad yn ôl yn gyflymach ac yn talu llai o log ar y balans sydd yn weddill gennych.

Nodwch y gallwn ond brosesu ad-daliad ar ddiwedd y flwyddyn dreth naill ai unwaith pan y byddwn wedi derbyn cadarnhad o’ch incwm PAYE a didyniadau o’ch benthyciad myfyriwr oddi wrth HMRC neu lle wnaethoch ein hysbysu gyda P60 yn dangos y wybodaeth yma.

Mae gennyf fenthyciad Cynllun 1 a Chynllun 2, beth sydd yn digwydd pan yr wyf yn talu un math o gynllun yn gyfan gwbl?

Mae disgwyl i chi wneud ad-daliadau o'r Ebrill wedi i chi gwblhau neu dynnu'n ôl o'ch cwrs os yr ydych yn ennill uwch y trothwy ad-dalu ar gyfer eich math o fenthyciad.

Os mae eich cyflogwr wedi cymryd didyniadau'n gynnar cysylltwch gyda nios gwelwch yn dd

Mae gennyf fenthyciad Cynllun 1 a Chynllun 2, beth sydd yn digwydd pan yr wyf yn talu un math o gynllun yn gyfan gwbl?

Pan fyddwch wedi ad-dalu un o’ch mathau cynllun byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi.

Os yr ydych yn ad-dalu eich benthyciad Cynllun 1 yn gyntaf, byddwch yn dechrau, neu’n parhau i wneud ad-daliadau tuag at eich benthyciad Cynllun 2. Darganfyddwch mwy am drothwyon Cynllun 2.

Os yr ydych yn ad-dalu eich benthyciad Cynllun 2 yn gyntaf, byddwch yn dechrau, neu’n parhau i wneud ad-daliadau tuag at eich benthyciad Cynllun 1. Darganfyddwch mwy am drothwyon Cynllun 1.

Byddwch ond yn gwneud ad-daliadau os ydy eich incwm dros y trothwy perthnasol.


Nôl i'r brig

Gordalu eich Benthyciad myfyriwr

Bydd hawl gennych i ad-daliad os yr ydych yn gordalu eich benthyciad. Byddwn ond yn gallu awdurdodi ad-daliad naill ai:

 • Unwaith y bydd HMRC yn cadarnhau cyfanswm eich enillion a’ch ad-daliadau benthyciad myfyriwr ar ddiwedd y flwyddyn dreth ariannol; neu
 • Yr ydych yn anfon eich slipiau cyflog i ni yn dangos didyniadau eich benthyciad myfyriwr ar gyfer y flwyddyn dreth ariannol bresennol.

Beth os wyf wedi ad-dalu gormod ac mae gennyf falans credyd?

Os oes gennych falans credyd, byddwn yn ysgrifennu atoch ac yn gofyn i chi gysylltu gyda ni.

Mae’r tabl canlynol yn esbonio’r llog ar eich balansau credyd ac opsiynau ad-daliu wedi eu seilio ar eich math(au) o gynllun.

Math o gynllun Llog ar gredyd
Cynllun 1 yn unig Byddwch yn cronni llog credyd ar eich swm ad-dalu hyd at uchafswm o 60 diwrnod
Cynllun 2 yn unig Gallwch ofyn am ad-daliad neu ddefnyddio ef i ad-dalu’r balans ar eich benthyciad(au) myfyriwr arall sy’n weddill.
Cynllun 1 a Chynllun 2 - mae gan y ddau fath o gynllun ad-daliad balans credyd ar gael Byddwn yn dyrannu’n awtomatig y balans credyd i’ch balans math o gynllun sy’n weddill os na fyddwn wedi clywed oddi wrthych o fewn 50 diwrnod o ddyddiad y llythyr yma.
Cynllun 1 a Chynllun 2 - un math o gynllun mewn credyd, gydag un balans sy’n ddyledus Byddwch ond yn cynyddu llog ar y swm o ad-daliad hyd at uchafswm o 60 diwrnod.


Didyniadau Benthyciad Myfyriwr a Phensiynau Galwedigaethol

Os yr ydych mewn derbynneb o bensiwn galwedigaethol nad ydyw’n unol i ddidyniadau Cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1 (NIC), ni ddylai eich talwr pensiwn wneud unrhyw ddidyniadau benthyciad myfyriwr.

Dylai didyniadau benthyciad myfyriwr ond eu gwneud o incwm sy’n unol â Chyfraniadau Yswiriant Cenedlaethol Dosbarth 1 ar y pwynt o dalu. Os yr ydych yn ansicr pa fath o bensiwn rydych yn cael eich talu dylech ofyn i’ch talwr pensiwn am wybodaeth. Bydd y talwr pensiwn er hynny yn parhau i ddidynnu treth incwm yn y ffordd arferol.

Yr unig amser y gall pensiwn galwedigaethol ddenu symiau benthyciad myfyriwr ydy os byddai angen i chi gwblhau Dychweliad Treth Hunan Asesiad gyfer Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi a bod cyfanswm yr holl incwm eiddo gennych yn rhagori £2,000.

Llog ar eich benthyciad

Beth ydy’r gyfradd llog presennol?

Gallwch ddarganfod y gyfradd llog ar Fenthyciadau ar Sail Incwm ar dudalen Cyfraddau Llog.


Pam bod llog wedi ei godi arnaf?

Caiff llog ei godi ar fenthyciadau myfyriwr o’r eiliad y byddwch yn derbyn eich taliad hyd nes bydd eich benthyciad yn cael ei dalu’n llawn.


Sut a phryd caiff y gyfradd llog ei benderfynu?

Caiff y gyfradd llog ei gosod gan yr Adran Addysg (DfE) bob blwyddyn. Caiff ei seilio fel arfer ar y Mynegai Pris Manwerthu bob mis Mawrth ac mae’n dechrau o Fedi'r y flwyddyn honno.


Nôl i'r brig
background image
Chwilio'r Safle